Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniających:

  • rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
  • rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Celem tych zmian jest dostosowanie przepisów rozporządzeń do nowelizacji Kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 r., dotyczącej terminowych umów o pracę.

Oba projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do obu powyższych projektów w terminie do 1 października 2015 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź