Debata: „Polityka surowcowa państwa a rozwój gospodarki Polski”

W dimg_0192niu 29 czerwca 2015 roku, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach miała miejsce Debata: „Polityka surowcowa państwa a rozwój gospodarki Polski”. Konferencja zorganizowana została przez Związek Pracodawców Polska Miedź, Polską Platformę Technologiczną Surowców Mineralnych, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

 

Spotkanie to stanowiło kontynuacją tematyki podejmowanej na organizowanych wcześniej konferencjach o polityce surowcowej Polski oraz raporcie pod redakcją Prof. J. Hausnera pt. Polityka surowcowa Polski – rzecz o tym czego nie ma a jest bardzo potrzebne. Podczas debaty przedstawiciele strony rządowej przedstawili informację z podejmowanych przez siebie działań, natomiast reprezentanci sektora wydobywczego zaprezentowali swoje oczekiwania.

Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli strony rządowej, środowiska naukowego, biznesu i przemysłu wydobywczego oraz organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzyła Pani Prof. Joanna Kulczycka, która zapoznała uczestników z celem debaty oraz przedstawiła jej planowany przebieg.

Spotkanie podzielone zostało na trzy części.

W img_0196części pierwszej, wprowadzającej, swoje wystąpienia mieli panowie:

  • Piotr Litwa – Wojewoda Śląski – „Wpływu przemysłu wydobywczego na rozwój regionu”.
  • Jan Kudełko – Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych – „Rola organizacji przemysłu wydobywczego i instytucji naukowych w kreowaniu polityki surowcowej”.

 

Część druga obejmowała przedstawienie referatów, które wygłoszone zostały przez:

  • Sławomira Brodzińskiego – Głównego Geologa Kraju – „Biała księga ochrony zasobów złóż kopalin”.
  • Zbigniewa Kamieńskiego – Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki – „Plan działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych”.
  • Henryka Jacka Jezierskiego – eksperta Polskiej Platformy Technologicznej Surowców Mineralnych – „Postulaty przemysłu wydobywczego surowców nieenergetycznych”.
  • Joannę Kulczycką – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – „Polityka podatkowej a funkcjonowania przemysłu wydobywczego surowców nieenergetycznych”.
  • Łukasza Nieradko – Wspólnota wiedzy i innowacji, EIT+ Raw Materials – „Wsparcie działań sektora surowcowego w Europie”.
  • Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „Rola polityki surowcowej w rozwoju przemysłu wydobywczego w Polsce”.

Część trzecią wypełniła dyskusja w której udział wzięli przedstawiciele przemysłu oraz instytucji państwowych.

Maciej Koński – Dyrektor Naczelny Centrum Analiz Strategicznych KGHM – zgłosił postulat o potrzebie utworzenia wykazu surowców kluczowych, na które jest lub będzie wysoki popyt w kraju. Podkreślił również, że państwo powinno podjęć działania ułatwiające dostęp przedsiębiorcom krajowym do surowców innych krajów. Pomocne byłoby także umożliwienie dostępu polskim firmom do bazy zasobowej Polski. Wystąpił również z postulatem zmiany procedur zgłaszania wniosków koncesyjnych, które są nadal skomplikowane i nie posiadają jasnych ram czasowych oraz kryteriów oceny a ponadto powinny także uwzględniać możliwości finansowe danego przedsiębiorstwa.

Aleksander Kabziński – Prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw – przedstawił statystyki dotyczące branży budowlanej, aby zwrócić uwagę na skalę zapotrzebowania na surowce pospolite, których zasoby wyczerpują się. Podkreślił, że w Polsce w zasadzie nie został zidentyfikowany podmiot odpowiedzialny za gospodarkę surowcową. Ponadto gminy pomimo obowiązku nadal nie umieszczają w planach zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż, a instrumenty nadzoru nie są w jego ocenie wystarczająco sprawne.

Michał Lipiec – Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego – przedstawił postulaty skierowane do strony rządowej dotyczące: zlikwidowania niejasności w przepisach prawa geologicznego, wprowadzenia rzeczywistej polityki ochrony złóż, zmiany procedur pozyskiwania koncesji i uproszczenia procedury przedłużania koncesji.

Waldemar Kaźmierczak – Dyrektor Wydziału Geologii Dolnośląski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – przedstawił możliwości swojego Wydziału. Poinformował uczestników o niedogodnościach, z którymi boryka się jego jednostka, (zbyt niski budżet, duża ilość spraw, konieczność szkolenia nowych pracowników). Podkreślił, iż Wydział stara się sprostać wszystkim nałożonym nań zadaniom.

W dyskusji zabrali głos także uczestnicy debaty z Sali:

Eugeniusz Makowski – Prezes GEOLAND Consulting International – zwrócił uwagę na to, że nie mamy instytucji, która zajmowałaby się obserwowaniem międzynarodowych trendów politycznych i technologicznych w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi. Podkreślił także, że w przekazie społecznym należy podkreślać nie tylko wkład przemysłu wydobywczego w ochronę środowiska, ale również w rozwój społeczny i ekonomiczny kraju.

Mirosław Maliszewski – Zastępca Dyrektora Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” – stwierdził, że być może system ochrony złóż nie będzie przedsięwzięciem łatwym a tym bardziej tanim i należy się przygotować na pewne koszty, lecz zdecydowanie wyższe koszty, jego zdaniem, poniesie gospodarka narodowa, jeżeli tej ochrony się nie wprowadzi.

Tadeusz Smakowski – Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego – stwierdził, że należy powołać grono ekspertów, którzy skonsolidują pojawiające się w ramach różnych dyskusji, dokumentów, raportów oraz konferencji postulaty dotyczących gospodarowania surowcami mineralnymi, celem przedstawić decydentom stosownego podsumowania, które miałoby wiodący wpływ przy wprowadzaniu kolejnych nowelizacji.

Jan Rzymełka – Poseł na Sejm RP – podjął temat konieczności informowania o o problemach związanych z polityką surowcową zarówno społeczeństwa jak i (a może przede wszystkim) osób decydujących o prawie – parlamentarzystów. Wnioskował, aby na kolejne debaty zapraszać właśnie osoby odpowiedzialne za kształtowanie stanu prawnego. Zapewnił, że zgłaszane postulaty będą miały szanse realizacji, jeśli zadbamy o odpowiedni przepływ informacji.

Władysław Strykowski – Instytut Technologii Drewna – postulował o włączeniu drewna do wykazu surowców kluczowych z uwagi na jego znaczenie w gospodarce narodowej.

Dyskusję img_0229zakończono tezą, iż należy przejść z fazy debat i dyskusji do fazy realizacji konkretnych rozwiązań legislacyjnych, podkreślono również, że tego rodzaju spotkania powinny kończyć się zawsze konstruktywnymi wnioskami i rekomendacjami do działania wraz z planem ich wdrożenia.

 

 

MEDIA O DEBACIE
http:///www.nettg.pl/news/129783/gornictwo-polityka-surowcowa-problem-do-rozwiazania
http:///www.wnp.pl/wiadomosci/253060.html
http://www.nettg.pl/news/129780/konferencje-w-urzedzie-o-surowcach-nieenergetycznych
http://www.nettg.pl/news/129786/gornictwo-jesienia-biala-ksiega-ochrony-zloz-kopalin

Zdjęcia pochodzą ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Autor: Foto: Jeremi Astaszow

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/idn:5618.html