INFORMACJA O ZWIĄZKU

Związek Pracodawców Polska Miedź powstał w 1996 roku, jest członkiem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.Założycielem Związku był KGHM Polska Miedź S.A. wraz ze swoimi Oddziałami oraz spółkami grupy kapitałowej.

Związek Pracodawców Polska Miedź zrzesza około 100 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 30 000 pracowników. Członkami Związku, oprócz założycieli są również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM.

Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotne dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy Pracodawców.

Związek prowadzi szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, negocjacji handlowych, rozwoju zasobów ludzkich, finansów oraz marketingu. Organizuje konferencje i seminaria dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, przemysłu wydobywczego, finansów oraz prawa.

Przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź uczestniczą w wielu ważnych krajowych gremiach: Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Dolnośląskiej Radzie Dialogu Społecznego oraz powiatowych radach rynku pracy, jak również w projektach międzynarodowych: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Euromines i Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego dla przemysłu wydobywczego przy Komisji Europejskiej. Związek ma swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym RPO oraz Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej, a także w Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN.

Związek aktywnie współpracuje z innymi organizacjami i podmiotami, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin organizując Międzynarodowe Kongresy Górnictwa Rud Miedzi, konferencje i seminaria.

Kim jesteśmy?

• Samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

• Partnerem społecznym Parlamentu, Organów Władzy Wykonawczej, Administracji Samorządowej, Związków Zawodowych, Organizacji Pozarządowych

Nasze podstawowe cele:

• Działanie na rzecz członków i reprezentowanie ich interesów w zakresie ochrony dóbr niematerialnych i prawnych,

• Działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy,

• Wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych,

• Inicjowanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu zrzeszonych w Związku pracodawców ponadzakładowych układów zbiorowych,

• Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców,

• Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców oraz wymiany doświadczeń,

• Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,

• Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.