Informacja z XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 23 Maja 2016 roku odbyło się  XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Zgromadzenie przyjęło: Sprawozdanie Rady Wykonawczej z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2015, Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2015 oraz Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2015, udzielając tym samym absolutorium członkom Rady Wykonawczej z wykonywanych przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Władz Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje oraz odwołanie pana Jarosława Kuźniara. Rezygnacje złożyli: Herbert Wirth, Marek Bestrzyński, Monika Hardygóra, Grzegorz Kubacki, Edward Schmidt oraz Marcin Białkowski. Wybory uzupełniające odbyły się na Przewodniczącego Rady Związku oraz w ramach I, II i IV Filara.

Przewodniczącym Rady Związku został Pan Krzysztof Skóra – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Wacław Szetelnicki oraz  Rafał Pawełczak;

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Janusz Cendrowski, Arkadiusz Janusz oraz Ewa Marianiuk;

IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik.

W radzie zasiadają również wybrani przez poprzednie, XXIV Zgromadzenie Ogólne:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Krzysztof Tkaczuk oraz Andrzej Szydło

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk

IV Filar – pozostałe podmioty: Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach.

Podczas obrad zastał przyjęty Budżet Związku na rok 2016 oraz Program działania Związku na rok 2016.

Zgromadzenie nie podjęło nowej uchwały dotyczącej wysokości składki członkowskiej. W dalszym ciągu obowiązuje więc Uchwała nr 7 / 2015 podjęta w tej sprawie przez XXIII Zgromadzenie Ogólne, a więc składki członkowskie pozostały na tym samym poziomie.

Składki członkowskie prosimy przekazywać na Konto Związku Pracodawców Polska Miedź:

BNP PARIBAS FORTIS Bank Polska / O Lubin

85 1600 1462 0008 0332 4029 7002

Z poważaniem

Bogusław Graboń

p.o. Dyrektora Biura