Komunikat „The Paris Protocol – a blueprint for tackling global climate change beyond 2020

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała komunikat „The Paris Protocol – a blueprint for tackling global climate change beyond 2020”.

Przedmiotowy komunikat dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:

http://www.mos.gov.pl/artykul/3686_konsultacje_spoleczne/24342_komunikat_komisji_do_parlamentu_europejskiego_i_rady_protokol_paryski_plan_przeciwdzialania_zmianie_klimatu_na_swiecie_po_2020_r.htm

W komunikacie tym Komisja Europejska przedstawia cele polityki klimatycznej w perspektywach do roku 2030 oraz do roku 2050, a także sposoby ich osiągnięcia w skali globalnej, w związku z tegoroczną konferencją klimatyczną ONZ.

W szczególności należy zwrócić uwagę na powtarzające się w dokumencie zobowiązania UE do redukcji emisji CO2 o 80-95% do 2050 r. (liczonych od punktu wyjściowego, za który przyjęto rok 1990). Poziom ten pojawił się m.in. w odrzuconej Mapie Drogowej do roku 2050 i pomimo sprzeciwu niektórych państw członkowskich jest forsowany przez KE w kolejnych dokumentach, w tym w przedmiotowym komunikacie.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem do komunikatu stanowiska Rządu RP, uprzejmie prosimy o przesyłanie do przedmiotowego dokumentu uwag, które mogą wpłynąć na formułowane obecnie stanowisko Rządu RP.

Z racji bardzo krótkiego czasu na przesyłanie uwag (13 kwietnia 2015 roku, godzina 9:00) prosimy o:

– przesłanie uwag w formie elektronicznej na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku, do godz. 10.00  (celem umożliwienia przygotowania jednolitego stanowiska organizacji pracodawców) oraz

– przesłanie uwag w formie elektronicznej na adres: katarzyna.snyder@mos.gov.pl (bezpośrednio do Ministerstwa Środowiska) w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 roku, do godz. 9.00.

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź