Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Projekt wraz z uzasadnieniem, załącznikami oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-wzoru-pelnomocnictwa-ogolnego-i-wzoru-zawiadomienia-o-zmianie-odwolaniu-lub-wypowiedzeniu-tego-pelnomocnictwa ).

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do obu powyższych projektów w terminie do 22 kwietnia 2016 roku do godz. 11.00 na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem

Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź