Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który został przekazany partnerom społecznym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt wraz z uzasadnieniem przesyłamy w załączeniu. Projekt utworzony jest poprzez naniesienie adnotacji ministerstwa na obecnie obowiązujący tekst ustawy.

Projekt będzie przedmiotem prac Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy.

Projekt zawiera zmiany dotyczące m.in.:

– doprecyzowania przedmiotu sporu zbiorowego;

– wyłaniania reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego;

– wydłużenia do 7 dni terminu na uwzględnienie żądań związku zawodowego;

– wprowadzenia maksymalnego 9-miesięcznego okresu trwania sporu zbiorowego;

– wprowadzenia sądowej kontroli legalności sporu zbiorowego;

– wprowadzenia mediacji prewencyjnej;

– ustalenia wykazu stanowisk, na których niedopuszczalne jest przerwanie pracy w związku z akcją strajkową;

– prowadzenia listy mediatorów przy ministrze właściwym ds. pracy.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 18 maja 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź