Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji społecznych następujących projektów aktów prawnych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Projekty rozporządzeń przesyłamy w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o uważną analizę dokumentów oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do powyższego projektu w terminie do 8 grudnia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju. Stanowi on realizację pakietu „100 zmian dla firm”. Czytaj dalej

Praktyczne problemy dot. zdrowia i bezpieczeństwa_Zespół ds. BHP Pracodawców RP

pracodawcyrp_logo

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W związku z zaplanowanym na 28 listopada br. o godz. 13.00 w Warszawie posiedzeniem Zespołu ds. BHP Pracodawców RP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazywanie rekomendacji zmian przepisów, jak również wszelkich problemów prawnych oraz praktycznych związanych z następującymi zagadnieniami:

  • problematyka szkoleń BHP oraz propozycje zmian prawnych w tym zakresie;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących zakresu szkoleń oraz dopuszczenia do pracy na wysokości;
  • propozycja wprowadzenia przepisów dotyczących oceny dopasowania środków ochrony indywidualnej na przykładzie ochron układu oddechowego i ochron słuchu

Celem Zespołu jest wyeliminowanie problemów związanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które w wielu aspektach są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Zespół będzie wysyłał wspólne opinie i stanowiska odnośnie rekomendacji zmiany prawa do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Szczegóły dot. kolejnego posiedzenia znajdują się w załączniku.

Wszelkie uwagi dot. zaprezentowanych zagadnień, jak też zgłoszenie udziału w posiedzeniu prosimy zgłaszać w terminie do 23 listopada br. na adres Biura Związku, e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl.

Związek Pracodawców Polska Miedź
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 90, 59-301 Lubin
tel.: 076/ 847 85 85, fax: 076/ 847 85 88
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl
www.pracodawcy.pl

 

Zespół ds. CSR – Wytyczne OECD dla sektora wydobywczego

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu polskiej wersji językowej: „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym”.

Tłumaczenie powstało dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Rozwoju, które gorąco zachęca przedsiębiorstwa związane z sektorem wydobywczym do zapoznania się i korzystania z wytycznych.

Wytyczne OECD przesyłamy w załączeniu

Już w latach 70. XX wieku zwrócono uwagę na znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju i przyszłości kolejnych pokoleń. Wydaje się, że temat zaangażowania przedsiębiorstw w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych jest obecnie jeszcze bardziej aktualny i potrzebny. Dialog między firmą a jej otoczeniem leży u podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym nie tworzą nowego standardu, tylko odwołują się do istniejących już Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw w taki sposób, aby pomóc przedsiębiorcom z sektora wydobywczego wdrażać je z należytą starannością (proces due diligence). Celem Wytycznych jest przekazanie przedsiębiorcom praktycznych wskazówek dotyczących nawiązania współpracy z interesariuszami.

Dokument został wypracowany przez OECD we współpracy z Grupą doradczą ds. skutecznego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym oraz Centrum Odpowiedzialności Społecznej w Górnictwie i zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny OECD oraz Grupę Roboczą OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu 4 grudnia 2015 roku.

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź