Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących;

przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291005/katalog/12384793#12384793 Czytaj dalej

Rozwój sektora elektromobilności – wizje i bariery – wysłuchanie publiczne w Ministerstwie Energii

Ministerstwo Energii zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane tematem rozwoju sektora elektromobilności w Polsce do przedstawienia wizji w zakresie barier i wyzwań stojących przed tym sektorem. Wysłuchanie publiczne odbędzie się 28 października 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Ministerstwo chce poznać Państwa opinie i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby przyczynić się do upowszechnienia wiedzy w tym obszarze. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są w szczególności przedstawicieli sektora motoryzacyjnego i sektora elektromobilności, stowarzyszenia branżowe, instytucje trzeciego sektora oraz jednostki zajmujące się badaniami i rozwojem.

W Ministerstwie Energii opracowano pakiet legislacyjny (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Energia do przyszłości, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu), którego wdrożenie ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków oraz rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce.

Na etapie prac legislacyjnych zidentyfikowano szereg barier. Ich eliminacji służyć powinny zaproponowane działania wykonawcze, stanowiące jednocześnie  impuls do rozwoju polskiego przemysłu elektromobilności. Propozycje Ministerstwa mają stanowić punkt wyjścia do zbudowania kompleksowego pakietu rozwiązań (instrumentów), których kształt w dużej mierze zależeć będzie od wyników dialogu prowadzonego z interesariuszami projektowanych zmian.

Spotkanie odbędzie się 28 października 2016 r. w godz. 9:00-16:00 w Ministerstwie Energii. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 21 października 2016 r. pod adresem e-mail: alicja.pawlowska@me.gov.pl

Godziny spotkań z poszczególnymi zainteresowanymi będą ustalane w zależności od kolejności zgłoszeń i zakresu planowanych prezentacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Na stronie internetowej Komitetu Podatkowego Pracodawców RP (link http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym ) został zamieszczony Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Termin przesyłania uwag – 20 października 2016 r.

W przypadku pytań w powyższym zakresie proszę o kontaktowanie się z Panem Tomaszem Kuydowiczem

e-mail: kuydowicz@pracodawcy.pl

Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje Głównego Geologa Kraju

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek zwrócił się do przedsiębiorców i producentów, organizacji społecznych branży surowcowej z prośbą o udział w budowanej obecnie polityce surowcowej państwa. Ma ona stanowić dokument strategiczny, zawierający dogłębną analizę istniejącego systemu oraz identyfikować zagrożenia i bariery rozwojowe. Oprócz warstwy analitycznej dokument będzie zawierał kluczowe rozwiązania systemowo-prawno-organizacyjne. Czytaj dalej

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych:

  • projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz tabelą uwag przesyłamy w załączeniu

projekt ten (wraz z OSR) dostępny jest również pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12290463/katalog/12382118#12382118

Rozwiązania zaproponowane w Kodeksie będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach  zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu Kodeksu w życie lecz będą obowiązywały kilka lat. Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej Kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie i również poddana szerokim konsultacjom publicznym. Dodatkowo w przepisach ustawy wprowadzającej, wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie Kodeksu.

Projekt w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Głównymi celami Kodeksu są:

  1. Skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli.
  2. Przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.
  3. Efektywny i transparentny proces  lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag do powyższego projektu w przesyłanej w załączeniu „Tabeli uwag” w terminie do 20 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl