Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje Głównego Geologa Kraju

Szanowni Państwo

Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek zwrócił się do przedsiębiorców i producentów, organizacji społecznych branży surowcowej z prośbą o udział w budowanej obecnie polityce surowcowej państwa. Ma ona stanowić dokument strategiczny, zawierający dogłębną analizę istniejącego systemu oraz identyfikować zagrożenia i bariery rozwojowe. Oprócz warstwy analitycznej dokument będzie zawierał kluczowe rozwiązania systemowo-prawno-organizacyjne. Czytaj dalej

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych:

  • projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz tabelą uwag przesyłamy w załączeniu

projekt ten (wraz z OSR) dostępny jest również pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12290463/katalog/12382118#12382118

Rozwiązania zaproponowane w Kodeksie będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach  zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu Kodeksu w życie lecz będą obowiązywały kilka lat. Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej Kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie i również poddana szerokim konsultacjom publicznym. Dodatkowo w przepisach ustawy wprowadzającej, wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie Kodeksu.

Projekt w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Głównymi celami Kodeksu są:

  1. Skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli.
  2. Przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.
  3. Efektywny i transparentny proces  lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag do powyższego projektu w przesyłanej w załączeniu „Tabeli uwag” w terminie do 20 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Roszczenia pracownicze

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowane w nim rozwiązania mają na celu przyspieszenie udzielanej pomocy finansowej pracownikom oraz zapewnienie szerszej ochrony roszczeń pracowniczych. Ponadto w sposób bardziej szczegółowy zostało zdefiniowane pojęcie faktycznego zaprzestania działalności. Projekt przewiduje również możliwość wypłaty ekwiwalentu za urlop przysługujący za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy. Kolejna propozycja dotyczy wydłużenia (z 9 do 12 miesięcy) okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 20 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Projekt Polskiej Strategii Kosmicznej

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych:

  • projekt Polskiej Strategii Kosmicznej

przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: https://www.mr.gov.pl/media/26610/PSK_dokonsultacji.pdf

Dokument ten ukazuje potencjalne korzyści płynące z rozwijania technologii kosmicznych w naszym kraju, przede wszystkim w kontekście innowacyjności oraz wytwarzania rozwiązań high-tech.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 17 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Głogów-16.09.2016_Konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

16 września 2016 r. w Głogowie odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, z udziałem Wiceministra Rozwoju Pana Adama Hamryszczaka.

Ministerstwo Rozwoju reprezentował wiceminister Adam Hamryszczak.

konsultacje_pan-minister-adam-hamryszczak

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź Pani Beata Staszków Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Kuydowicz. Ponadto na spotkaniu obecni byli lokalni samorządowcy, przedstawiciele biznesu, świata nauki i mieszkańcy regionu.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.