Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uwagi proszę przesłać na adres szkop@pracodawcy.pl

Konsultacje społeczne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w którym projektodawca planuje wprowadzenie nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

1)      Czy regulacja ta będzie dla Państwa Firmy stanowiła utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak, to na czym będą polegały te trudności?

2)      Czy posiadacie Państwo obawy związane z zaburzeniem płynności finansowej w związku z czasowym zamrożeniem kwoty podatku VAT na specjalnym (dedykowanym) rachunku bankowym ? Jeśli tak, to jakie?

3)      Czy proponowana przez resort finansów regulacja może negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarki, jak również na państwa firmę?

4)      Czy wg Państwa ta regulacja może pozwolić na uszczelnienie systemu podatkowego?

5)      Czy wg Państwa ta regulacja może poprawić  bezpieczeństwo przedsiębiorców, w tym Państwa Firmy przed nierzetelnymi podmiotami / albo ograniczyć zjawisko w postaci tworzenia się zorganizowanych grup
przestępczo – gospodarczych?

6)      Co warto byłoby zmienić w projekcie ustawy, o co warto byłoby go uzupełnić?

Konsultowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w powyższym zakresie w terminie do 28 czerwca 2017 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Uchwalenie ustawy – Prawo wodne

Uprzejmie informujemy o skierowaniu do Sejmu RP przez Radę Ministrów projektu ustawy – Prawo wodne.

Przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-565-2017/$file/8-020-565-2017.pdf

Uchwalenie ustawy – Prawo wodne przewidywane jest do końca czerwca 2017, w związku z tym bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 9 maja 2017 roku do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl