Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej;

Uprzejmie informuję o tym, że w przyszłym tygodniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbędzie się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich archiwizacją (projekt tej ustawy dostępny jest tutaj).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało już wstępne wersje projektów aktów wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy. Są to:

  • projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej;
  • projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

W związku z pracami nad Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2018, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie propozycji zagadnień, które Państwa zdaniem w przyszłym roku powinny stanowić przedmiot szczególnej uwagi ze strony inspekcji pracy, zarówno w ramach podejmowanych kontroli, jak i działalności prewencyjnej. Propozycje powinny dotyczyć problematyki ochrony pracy oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Propozycje proszę zgłaszać w terminie do 14 sierpnia br. na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uwagi proszę przesłać na adres szkop@pracodawcy.pl

Konsultacje społeczne

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w którym projektodawca planuje wprowadzenie nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

1)      Czy regulacja ta będzie dla Państwa Firmy stanowiła utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jeśli tak, to na czym będą polegały te trudności?

2)      Czy posiadacie Państwo obawy związane z zaburzeniem płynności finansowej w związku z czasowym zamrożeniem kwoty podatku VAT na specjalnym (dedykowanym) rachunku bankowym ? Jeśli tak, to jakie?

3)      Czy proponowana przez resort finansów regulacja może negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarki, jak również na państwa firmę?

4)      Czy wg Państwa ta regulacja może pozwolić na uszczelnienie systemu podatkowego?

5)      Czy wg Państwa ta regulacja może poprawić  bezpieczeństwo przedsiębiorców, w tym Państwa Firmy przed nierzetelnymi podmiotami / albo ograniczyć zjawisko w postaci tworzenia się zorganizowanych grup
przestępczo – gospodarczych?

6)      Co warto byłoby zmienić w projekcie ustawy, o co warto byłoby go uzupełnić?

Konsultowany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji w powyższym zakresie w terminie do 28 czerwca 2017 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Uchwalenie ustawy – Prawo wodne

Uprzejmie informujemy o skierowaniu do Sejmu RP przez Radę Ministrów projektu ustawy – Prawo wodne.

Przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-565-2017/$file/8-020-565-2017.pdf

Uchwalenie ustawy – Prawo wodne przewidywane jest do końca czerwca 2017, w związku z tym bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 9 maja 2017 roku do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl