Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania;
  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią;
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Projekty rozporządzeń przesyłamy w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o uważną analizę dokumentów oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do powyższego projektu w terminie do 8 grudnia 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Projekt przygotowany został przez Ministerstwo Rozwoju. Stanowi on realizację pakietu „100 zmian dla firm”. Czytaj dalej

Praktyczne problemy dot. zdrowia i bezpieczeństwa_Zespół ds. BHP Pracodawców RP

pracodawcyrp_logo

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W związku z zaplanowanym na 28 listopada br. o godz. 13.00 w Warszawie posiedzeniem Zespołu ds. BHP Pracodawców RP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazywanie rekomendacji zmian przepisów, jak również wszelkich problemów prawnych oraz praktycznych związanych z następującymi zagadnieniami:

  • problematyka szkoleń BHP oraz propozycje zmian prawnych w tym zakresie;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących zakresu szkoleń oraz dopuszczenia do pracy na wysokości;
  • propozycja wprowadzenia przepisów dotyczących oceny dopasowania środków ochrony indywidualnej na przykładzie ochron układu oddechowego i ochron słuchu

Celem Zespołu jest wyeliminowanie problemów związanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które w wielu aspektach są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Zespół będzie wysyłał wspólne opinie i stanowiska odnośnie rekomendacji zmiany prawa do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Szczegóły dot. kolejnego posiedzenia znajdują się w załączniku.

Wszelkie uwagi dot. zaprezentowanych zagadnień, jak też zgłoszenie udziału w posiedzeniu prosimy zgłaszać w terminie do 23 listopada br. na adres Biura Związku, e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl.

Związek Pracodawców Polska Miedź
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 90, 59-301 Lubin
tel.: 076/ 847 85 85, fax: 076/ 847 85 88
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl
www.pracodawcy.pl

 

Zespół ds. CSR – Wytyczne OECD dla sektora wydobywczego

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu polskiej wersji językowej: „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym”.

Tłumaczenie powstało dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Rozwoju, które gorąco zachęca przedsiębiorstwa związane z sektorem wydobywczym do zapoznania się i korzystania z wytycznych.

Wytyczne OECD przesyłamy w załączeniu

Już w latach 70. XX wieku zwrócono uwagę na znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju i przyszłości kolejnych pokoleń. Wydaje się, że temat zaangażowania przedsiębiorstw w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych jest obecnie jeszcze bardziej aktualny i potrzebny. Dialog między firmą a jej otoczeniem leży u podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie istotnego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym nie tworzą nowego standardu, tylko odwołują się do istniejących już Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw w taki sposób, aby pomóc przedsiębiorcom z sektora wydobywczego wdrażać je z należytą starannością (proces due diligence). Celem Wytycznych jest przekazanie przedsiębiorcom praktycznych wskazówek dotyczących nawiązania współpracy z interesariuszami.

Dokument został wypracowany przez OECD we współpracy z Grupą doradczą ds. skutecznego angażowania interesariuszy w sektorze wydobywczym oraz Centrum Odpowiedzialności Społecznej w Górnictwie i zatwierdzony przez Komitet Inwestycyjny OECD oraz Grupę Roboczą OECD ds. odpowiedzialnego prowadzenia biznesu 4 grudnia 2015 roku.

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

propozycje zm. rozp. ws. profilaktycznych posiłków i napojów

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy pismo skierowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Rady Dialogu Społecznego.

Zawiera ono propozycje resortu dotyczące zmian w rozporządzeniu z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Uprzejmie prosimy o analizę przesłanego dokumentu oraz zgłaszanie uwag do przedstawionych przez Ministerstwo propozycji w terminie do 9 listopada 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Powyższe propozycje będą omawiane niebawem na forum Rady Dialogu Społecznego.

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź