Projekt Dyrektywy KE_czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego – konsultacje

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy przekazany przez Komisję Europejską projekt dyrektywy Komisji ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE oraz 2009/161/UE.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ew. uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 12 sierpnia br. na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Dokument ten stanowi efekt uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, uwzględniając zgłoszone przez partnerów społecznych uwagi. Aktualna wersja strategii została uzupełniona o blisko 100 stron w porównaniu do pierwotnego dokumentu. W związku z tym konieczna jest gruntowna analiza strategii, na którą Ministerstwo Rozwoju przeznaczyło odpowiednią ilość czasu.

Ewentualne uwagi z Państwa strony prosimy kierować na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl w terminie do 14 września br.

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

„Surowce dla przemysłu. Plan działań na rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców mineralnych”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu znajduje się projekt dokumentu pn. „Surowce dla przemysłu. Plan działań na rzecz zabezpieczenia podaży nieenergetycznych surowców mineralnych”.
Uprzejmie prosimy o przesłanie Państwa ewentualnych uwag – lub odpowiedniej informacji o ich braku – do ww. projektu do dnia 31 lipca br. na adres sekretariat@pracodawcy.pl

 

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych projektu aktów prawnych:

  • Minister Rozwoju przekazał do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

 

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych projekt aktów prawnych:

  • Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło do konsultacji dokument pt. „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

 

Czytaj dalej