O możliwościach rozwoju przemysłu wydobywczego w gospodarce globalnej

Górnictwo ma potencjał, aby stać się branżą strategiczną dla polskiej gospodarki. O możliwościach rozwoju polskiego przemysłu wydobywczego w warunkach globalnej konkurencji dyskutowali eksperci podczas konferencji pt. „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej”. Konferencja została zorganizowana w ramach programu Obchodów Jubileuszu 25-lecia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja stanowiła podsumowanie cyklu seminariów PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY JAKO STRATEGICZNA BRANŻA POLSKIEJ GOSPODARKI, mających na celu wypracowanie konkluzji dotyczących kierunków rozwoju oraz potencjalnych barier dla górnictwa w Polsce.

W 2014 roku odbyły się 4 spotkania dotyczące m.in. polityki surowcowej, danin publicznych, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz współpracy gospodarczej w branży wydobywczej.

 

  • Daniny publiczne w przemyśle wydobywczym w Polsce i na świecie – Warszawa, 7 kwietnia 2014 roku
  • Strategia surowcowa Polski – Warszawa, 26 maja 2014 roku
  • Wpływ współpracy gospodarczej dużych przedsiębiorców górniczych z sektorem MŚP na zrównoważony rozwój regionów górniczych – Katowice, 24 września 2014 roku (Sesja Panelowa IV Europejskiego Kongresu MŚP)
  • Ochrona środowiska a zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego – Kraków, 10 października 2014 roku

Obrady i dyskusja przedsiębiorców przemysłu wydobywczego, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i osób zainteresowanych dalszym rozwojem tej gałęzi przemysłu w Polsce odbyły się w dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica – siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem Konferencji były Związek Pracodawców Polska Miedź, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych związanych z przemysłem górniczym w Polsce oraz stworzenie forum dla wypracowania optymalnych rozwiązań legislacyjnych, korzystnych zarówno dla rozwoju państwa, jak i przyszłości branży górniczej. Jest to szczególnie istotne w świetle przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2014 r. Założeń do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych, a także zaangażowania Polski w działania UE – m.in. w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji w dziedzinie surowców.

Opracowanie strategii rozwoju przemysłu wydobywczego wymaga zaangażowania wielu środowisk oraz dalszych merytorycznych dyskusji w celu opracowania jej podstaw, zakresu i priorytetowych kierunków działań. Złożoność i waga problemu powoduje, iż dokument taki musi być oparty na rzetelnych analizach i ocenach możliwości rozwoju przemysłu wydobywczego przyjaznego dla środowiska, opłacalnego ekonomicznie i akceptowalnego społecznie. Nie bez znaczenia jest także wpływ międzynarodowej konkurencyjności i globalizacji na pozycję firm wydobywczych.

W Konferencji, której moderatorem była Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. Akademii Górniczo – Hutniczej (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) uczestniczyło ponad 100 osób, wśród osobistości, którzy zaszczycili Nas swoją obecnością znaleźli się m.in.:

Dr inż. Sławomir Brodziński – Podsekretarz Stanu,Główny Geolog Kraju,

Prof. dr hab. Jerzy Hausner – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003 – 2005; Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2001 – 2003,

Dr Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000 – 2001; Minister Gospodarki w latach 1997 – 2001,

Dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. PWr – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Członek Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk,

Dr Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Prof. dr hab. Mariusz Orion-Jędrysek – Poseł na Sejm RP; Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii; Główny Geolog Kraju w latach 2005-2007; Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego;Wiceprzewodniczący Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; Główny Geolog Kraju w latach 1994-1997 oraz 2001-2005,

Prof. dr hab. inż. Marek Nieć – Przewodniczący Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,

Andrzej Przybycin – Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej; Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,

Piotr Wojtacha – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego,

Zbigniew Kamieński – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu
w Ministerstwie Gospodarki,

Dr Stanisław Cios – Radca-minister, Naczelnik Wydziału ds. Międzynarodowej Współpracy Energetycznej, Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Dr Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju w latach 2007-2011,

Dr Michał Wilczyński – Główny Geolog Kraju w latach 1991-1994,

Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 1998-2001,

Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,

Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu KGHM METRACO S.A.,

Robert Imbor – Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. IGSMiE PAN – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Sekretarz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Stanisław Speczik – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk,

Paweł Markowski – Przewodniczący Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP; Dyrektor Naczelny ds. Produkcji Górniczo – Hutniczej, KGHM Polska Miedź S.A.

Aleksander Kabziński – Wiceprzewodniczący Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP; Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw,

Henryk Karaś – Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Współpracy Europejskiej; Członek Sherpa Group w programie UE „EIP on Raw Materials”,

Michał Kuszyk – Koordynator Forum Przemysłu Wydobywczego Pracodawców RP,

a także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedsiębiorcy polskiego przemysłu wydobywczego, reprezentanci nauki polskiej oraz członkowie organizacji pozarządowych.