Polityka Surowcowa Państwa

Polityka Surowcowa Państwa – konsultacje Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska Prof. dr hab. Mariusza-Oriona Jędryska
– opinia Związku Pracodawców Polska Miedź

Podmioty gospodarcze – pracodawcy, zrzeszeni w Związku Pracodawców Polska Miedź,
z dużą nadzieją podchodzą do inicjatywy Pana Ministra dotyczącej budowy polityki surowcowej Państwa. Jest to dokument niezwykle wyczekiwany, ponieważ na dziś Polska nie ma ani spójnej polityki surowcowej, ani długofalowej strategii gospodarowania złożami kopalin. Problematyka ta jest rozczłonkowana w zbyt wielu różnych dokumentach strategicznych. Konkretne decyzje dotyczące często złóż o znaczeniu strategicznym dla kraju podejmowane są na najniższym szczeblu samorządowym.

Celem polityki surowcowej powinno być zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego, w tym energetycznego Polski. W obliczu spadku dostępności do surowców a także wyczerpywania zasobów, zapewnienie ich bezpiecznych dostaw jest celem strategicznym wielu państw rozwiniętych. Funkcjonowanie gospodarki Polski powinno być zabezpieczone możliwością pozyskiwania surowców ze złóż krajowych zwłaszcza w sytuacji gdy mogą wystąpić problemy pozyskiwania ich z importu.

W naszej opinii to Główny Geolog Kraju, jako „gospodarz surowcowy kraju – podmiot najbardziej kompetentny w tym obszarze” powinien tworzyć warunki dla pozyskiwania, wykorzystania i aktualizowania informacji o złożach kopalin, dla ochrony złóż i obszarów perspektywicznych ich występowania oraz przestrzegania zasad tej ochrony i racjonalnej gospodarki nimi. Obowiązujące prawo w zakresie złóż kopalin nie wyczerpuje problemu ich ochrony, gdyż jest niespójne, a kompetencje są rozmyte. To stanowi barierę dla rozwoju branży surowcowej, a idąc dalej dla rozwoju polskiej gospodarki.

Dalsza część opinii w Załacznikach.