Projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej;

Uprzejmie informuję o tym, że w przyszłym tygodniu na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbędzie się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich archiwizacją (projekt tej ustawy dostępny jest tutaj).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało już wstępne wersje projektów aktów wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy. Są to:

  • projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej;
  • projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Teksty projektów są dostępne tutaj (przy czym tekst drugiego projektu zaczyna się na stronie 17 dokumentu)

Proponowane regulacje zakładają m.in. dodanie do akt osobowych czwartej części „D” oraz obowiązek umieszczania w aktach dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do przedmiotowych projektów w terminie do 14 grudnia 2017 roku na adres e-mail: kuydowicz@pracodawcy.pl