Stanowisko projekt Dyrektywy KE_4 wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie projektu dyrektywy Komisji ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE oraz 2009/161/UE