Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Uwagi do projektu Ministerstwa Rozwoju

Uwagi do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Ministerstwo Rozwoju

Zaletą dokumentu jest dogłębna analiza stanu gospodarki Polski we wskazaniem barier rozwoju, planów wzrostu gospodarczego, planów inwestycyjnych oraz prognoz danych makroekonomicznych.

Istotą oraz głównym celem strategii jest przedstawienie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, którego podstawowymi cechami mają być nowoczesność, innowacyjność procesowa oraz produktowa oraz sprawne państwo, które przełożą się na wyższą stopę życiową społeczeństwa. Co ważne, strategia podkreśla znaczenie budowy polskiego kapitału oraz zwiększania roli rodzimej produkcji w konsumpcji krajowej oraz eksporcie oraz zakłada zwiększenie efektywności działań instytucji państwowych. Działania te mają przynieść dynamiczny rozwój społeczno-ekonomiczny Polski.

Pierwszy z celów szczegółowych w Głównych obszarach koncentracji działań, czyli „Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach”, ma opierać się na koncentracji wsparcia dla dziedzin gospodarki ważnych dla długofalowego rozwoju Polski. Celem jest zbudowanie przewag konkurencyjnych branż polskiej gospodarki przez zwiększenie potencjałów firm i systemów przemysłowych.

Bardzo ważne jest wskazanie wśród szeregu sektorów strategicznych, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki systemów wydobywczych (np. inteligentna kopalnia). Istotne jednakże jest, aby tak zdefiniowana „inteligentna kopalnia” obejmowała całość zintegrowanego procesu produkcyjnego, od eksploracji, poprzez wydobycie, przeróbkę po uzyskanie produktu finalnego i przetwórstwo.

Lista sektorów strategicznych nie jest zamknięta, będzie ona cyklicznie aktualizowana w procesie przedsiębiorczego odkrywania, służyć temu ma funkcjonowanie grup 10-12 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Istotne jest, aby branże związane z surowcami naturalnymi (m.in. górnictwo) znalazły się w projektowanej Nowej polityce przemysłowej.

Ważnym elementem strategii jest reindustralizacja, oznaczająca w rozumieniu StrategIi wyższy udział przemysłu w PKB czy wdrażanie nowoczesnych rozwiązań do polskiego przemysłu.

Szansą dla rozwoju przemysłu jest dostęp dla surowców oraz wdrożenie niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Polski przemysł miedziowy spełnia wszystkie cechy inteligentnej reindustralizacji, jest gałęzią przemysłu opartą na innowacyjnych technologiach, wymagających dużego zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Branża wydobywcza jest początkiem łańcucha wartości w gospodarce, będzie tworzyć produkty przełomowe w przyszłości. KGHM Polska Miedź S.A. ma to w swojej strategii działania, te elementy są wpisane w jej działalność procesową.

Nowoczesny przemysł opiera się na innowacjach. Przemysł wydobywczy jest innowacyjny, zgodnie z analizami zawartymi w strategicznym planie wdrażania europejskiego partnerstwa innowacyjnego w dziedzinie surowców, niemniej istotnym elementem sine qua non dalszego inteligentnego rozwoju jest wzmocnienie świadomości społecznej o znaczeniu surowców w gospodarce, zwłaszcza, że brak jest korelacji systemów kształcenia z wyzwaniami nowoczesnej gospodarki, w tym w zakresie przedsiębiorczości.

Istotnym elementem rozwoju nowoczesnego przemysłu są projekty flagowe, takie jak budowa promów pasażerskich Batory, projektowanie polskich dronów w ramach projektu Żwirko i Wigura, czy projekt Luxtorpeda 2.0 zakładający budowę szybkich pociągów.

Jednym ze wskazanych projektów flagowych jest program Inteligentna kopalnia rozumiany jako stymulowanie rozwoju produktów umożliwiających zdobycie przez polski przemysł istotnej pozycji na globalnym rynku maszyn górniczych i budowlanych.

Inteligentnej kopalni nie można sprowadzić li tylko do produkcji maszyn. Istotne jest, aby tak zdefiniowana „inteligentna kopalnia” obejmowała całość zintegrowanego procesu produkcyjnego, od eksploracji, poprzez wydobycie, przeróbkę po uzyskanie produktu finalnego i przetwórstwo. Inteligentna kopalnia to inteligentne procesy. Ze względu na pogarszające się warunki geologiczno-górnicze na świecie coraz więcej surowców wydobywanych jest metodą podziemną, a Polska dysponuje wieloma wybitnymi specjalistami w tym zakresie. Technologie poszukiwania złóż, wydobywcze oraz przetwórcze mogą stać się naszym produktem flagowym.

Istotne jest to, że wsparciem dla przemysłu mają być zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego oraz promowanie wiedzy na temat innowacji, a także ułatwienie współpracy nauki z biznesem czy wsparcie start-upów.