Projekt Dyrektywy KE_czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego – konsultacje

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy przekazany przez Komisję Europejską projekt dyrektywy Komisji ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE oraz 2009/161/UE.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ew. uwag do przedmiotowego projektu w terminie do 12 sierpnia br. na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

European Mining Business Forum 2016, 13.09.2016, Sofia

13 września 2016 w Sofii, w Hotelu Hilton odbędzie się European Mining Business Forum 2016. Jest to wydarzenie, które odbywa się z inicjatywy Bułgarskiej Izby Górniczej od 2010 roku.

W tym roku partnerami przy organizacji spotkania są Ministerstwo Energii Republiki Bułgarii oraz Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego EUROMINES. Opłata Konferencyjna wynosi 190 Euro.

Tematyka: Konkurencyjność w przemyśle wydobywczym, rynek, inwestycje, ryzyka, reindustrializacja, zrównoważony rozwój, HORYZONT 2020.

EMBF to miejsce dyskusji, wymiany poglądów, poszukiwania rozwiązań i najlepszych praktyk we wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju w sektorze wydobywczym. Forum ma na celu pokazanie kluczowej roli, znaczenia i miejsca górnictwa, jako ważnego sektora gospodarki Europy.

Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie organizatorów Konferencji.

Link do strony www Forum: http://embf.eu/en/eng-za-konferenciata

Komunikat Prasowy Rady UE dot. ostrzejszych limitów emisji dla silników spalinowych

Rada zatwierdziła nowe wymagania dla zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, takich jak cząstki pyłu oraz tlenki azotu, pochodzących z silników maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach.

Wymogi te dotyczą zanieczyszczenia powietrza u źródła emisji, w celu ochrony zdrowia obywateli Unii Europejskiej i środowiska. Mają one pomóc państwom członkowskim w ich wysiłkach służących osiągnięciu krajowych pułapów emisji uzgodnionych pod koniec czerwca 2016 r. (ustalenia w sprawie Dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza National Emission Ceilings Directive 2001/81/EC (NECD))

Nowa regulacja obejmuje dużą różnorodność maszyn, zaczynając od drobnego ręcznego sprzętu przenośnego (takiego jak piły łańcuchowe, przycinarki, kosiarki do trawy), maszyn budowlanych (takich jak koparki gąsienicowe i dźwigi), zespołów (agregatów) prądotwórczych, kończąc na wagonach, lokomotywach i statkach żeglugi śródlądowej.

Formalne przyjęcie tej regulacji następuje poprzez głosowanie w Parlamencie Europejskim w dniu 5 lipca 2016 roku, które potwierdziło tymczasowe porozumienie osiągnięte przez obie instytucje (Parlament i Rada UE) w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Regulacja zmierza do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wzmocnienia nadzoru nad rynkiem przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Regulacja dotyka również aspektów konkurencyjności i zapewnienia zgodności, mających na celu usunięcie przeszkód w handlu zewnętrznym poprzez zmniejszenie barier prawnych, które wynikają z różnych wymagań emisyjnych (w UE i poza UE).

Limity emisji

Celem jest stopniowe zmniejszenie emisji zanieczyszczeń począwszy od nowych silników maszyn samojezdnych „non-road”, wprowadzanych na rynek europejski. Oczekiwany jest rezultat w postaci bardzo znacznego zmniejszenia emisji.

Limity emisji dla tych silników są obecnie określone w dyrektywie 97/68/EC, lecz kilka opinii technicznych wykazało, że przepisy w obecnej formie muszą być zaktualizowane, ponieważ nie odzwierciedlają najnowszego poziomu technologii.

W następstwie opinii technicznych, konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji, Komisja przedstawiła projekt w sprawie zaktualizowania istniejącego prawodawstwa w dniu 25 września 2014 r.

Nowe unijne procedury homologacji

Dozwolone na rynku będą tylko silniki, które są zgodne z wymaganiami odnośnie limitów emisji i procedur homologacji.

Nowe przepisy uproszczą etapy wdrażania dotyczące wprowadzania nowych poziomów emisji i procedur homologacji, aby zmniejszyć obciążenia dla producentów silników i maszyn samojezdnych.

Zostaną dopuszczone zwolnienia od obowiązujących przepisów w celu rozwiązania konkretnych potrzeb związanych z siłami zbrojnymi, problemów związanych z ograniczeniami w dostawach logistycznych, dla testowania prototypów i użytkowania maszyn samojezdnych w przestrzeniach atmosferycznych zagrożonych wybuchem.

Kolejne kroki

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wrześniu.

Nowe zharmonizowane warunki homologacji dla nowych silników montowanych w maszynach samojezdnych zaczną być stosowane stopniowo od 2018 do 2020 w zależności od kategorii silnika.

Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących limitów emisji zanieczyszczeń gazowych i w postaci cząstek stałych oraz homologacji dla silników spalinowych maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach Regulation on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type approval for internal combustion engines for non road mobile machinery http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-21-2016-INIT/en/pdf

Jakość powietrza: porozumienie w sprawie ostrzejszych limitów emisji zanieczyszczeń Air quality: agreement on stricte limits for pollutant emissions http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/30-air-quality/

Konferencja „First VISION ZERO Europe Conference”

VIZE EUROPE we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Wyższą Szkołą Techniczną Georg Agricola w Bochum, ISSA Mining, BG RCI, INAIL, partnerami z Niemiec, Polski i Włoch organizuje konferencję 1st VISION ZERO Europe Conference, która odbędzie się w Bochum, w dniach 7-9 września 2016, w Technische Hochschule Georg Agricola.

 

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie prewencji w górnictwie. Tematyka obejmuje także kwestie BHP w przemyśle wydobywczym, zarządzania, rozwiązań w zakresie realizacji wizji zero wypadków i strat czy też ubezpieczeń.

Prezentacje wygłoszą m.in.:
Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w górnictwie oraz zarządzania ryzykiem,
Krzysztof Król, Dyr. Dep. Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa, Wyższy Urząd Górniczy, Stan wypadkowości w polskim górnictwie oraz działalność WUG w zakresie prewencji wypadkowej,
Małgorzata Nietopiel, Dyr. Dep. Prewencji i Rehabilitacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Działania ZUS w zakresie prewencji wypadkowej w Polsce,
Magdalena Młynarczyk i Anna Dąbrowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Odzież ochronna dla ratowników górniczych: studium przypadku odnośnie termoregulacji.

Istnieje możliwość udziału w płatnym seminarium “CRITICAL CONTROL MANAGEMENT (CCM) – THE NEXT PHASE IN MANAGING INDUSTRY OPERATIONAL RISKS”, które poprowadzi Prof. Jim Joy z Uniwersytetu z Queensland w Australii (koszt: 180 €.), w dniu 7.09.2016 w Bochum, w Technische Hochschule Georg Agricola. Szczegóły dot. tematyki seminarium:http://www.vize-europe-conference.de/jim_joy.html

Serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji. Udział w konferencji proszę zgłaszać bezpośrednio do organizatorów pod linkiem:

http://vize-europe-conference.de/registration_form.html

Kontakt:
Technische Hochschule Georg Agricola (Mining University Georg Agricola)
Claudia Geisler claudia.geisler@thga.de
Herner Str. 45
44787 Bochum
Tel. +49 (234) 968 3262
Fax +49 (234) 971 9496

Informacje o Konferencji:

http://www.vize-europe-conference.de/index.html

W załączeniu znajduje się broszura informacyjna oraz program.

Ślad środowiskowy organizacji – stanowisko oraz analizy

Komisja Europejska (KE) prowadzi prace nad opracowaniem jednolitej, europejskiej metodyki pomiaru efektywności środowiskowej w całym cyklu życia produktów i organizacji. Powstająca metodyka ma w założeniu KE stanowić podstawę wprowadzenia dodatkowego, pozacenowego czynnika konkurencji rynkowej. Potencjalnie ślad środowiskowy może w przyszłości służyć do porównywania poszczególnych produktów i organizacji, a także być wykorzystywany w regulacjach prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych , prawa pomocy publicznej, etc.

Specyficzne założenia dla poszczególnych kategorii produktów oraz branż projektowane są przez Sekretariaty Techniczne, w których pod przewodnictwem Wspólnego Centrum Badań KE (JRC) współpracują ze sobą przedstawiciele przemysłu, środowiska akademickiego. Członkami Sekretariatu Technicznego sektora produkcji miedzi są przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska KE, Wspólnego Centrum Badań KE (JRC), KGHM Polska Miedź S.A., Aurubis AG oraz Outotec.

Analiza cyklu życia (LCA – Life Cycle Analysis) obejmuje inwentaryzację wszystkich istotnych strumieni materiałowych i energetycznych oraz przypisanie im (wg obranego modelu) pewnego liczbowego wpływu na środowisko. Warto zaznaczyć, że jest to wpływ potencjalny (domniemany zgodnie z modelem), a nie rzeczywisty. Dla produkcji miedzi inwentaryzuje się oraz ocenia strumienie wewnątrz samej organizacji (tj. huta wytwarzająca miedź) oraz strumienie w łańcuchu dostaw huty (tzw. upstream), w tym przede wszystkim strumienie wynikające z produkcji koncentratu miedzi oraz energii na potrzeby działalności huty. Analiza powinna opierać się na danych jak najwyższej jakości oraz jeśli to tylko możliwe pochodzących z samej organizacji lub jej dostawców, a nie z baz danych oferujących uśrednione, ogólnoświatowe lub regionalne dane.

Obecnie finalna wersja Organisation Evirnomental Footprint Sector Rules: Copper Production (OEFSR: Copper) została przedłożona do konsultacji interesariuszy. Interesariuszem może zostać niemal każdy – osoba prywatna, firma, NGO, organizacja branżowa, etc. Aby zostać interesariuszem i zgłaszać komentarze do dokumentu należy zarejestrować się na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EUENVFP/OEFSR+Pilot%3A+Copper+production

Komentarze interesariuszy zostaną rozpatrzone prze Sekretariat Techniczny, na ich podstawie możliwe jest wprowadzanie zmian w OEFSR: Copper. Po etapie konsultacji dokument zostanie przekazany do przegląd 3-osobowego panelu recenzentów (eksperci oceny efektywności środowiskowej), a następnie do akceptacji Komitetu Sterującego Komisji Europejskiej. Na ten moment docelowe zastosowanie metodyki oceny śladu środowiskowego nie jest sprecyzowane. Zostanie ono wprowadzone odrębnymi regulacjami UE.