Prezentacja Programu Redukcji Stresu w ZG LUBIN w Brukseli

23.06.2016 w Brukseli odbyło się posiedzenie Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego przy Komisji Europejskiej w Brukseli, które dotyczyło najważniejszych problemów, z jakimi obecnie zmaga się przemysł wydobywczy ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu procesów legislacyjnych, jakie mają miejsce w obszarze H&S (zdrowie i bezpieczeństwo). Podczas posiedzenia, oprócz informacji o planowanych zmianach w prawie kontynuowano dyskusję na temat sposobów promowania kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w Europie.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia w formie telekonferencji dwóch kampanii BHP ”Healthy Workplaces” prowadzonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), które w latach 2014-2015 dotyczyły problematyki stresu w miejscu pracy. Obecnie trwający projekt (2016-2017) pod nazwą „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” dotyczy tematyki: promowania zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego, zapobiegania problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego, umożliwiania pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się pracujących, wspierania wymiany informacji i dobrych praktyk.

W kolejnej części spotkania miała miejsce prezentacja Zbigniewa Maliszewskiego (KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin) oraz Rafała Szkopa (Związek Pracodawców Polska Miedź) na temat problematyki zarządzania stresem w miejscu pracy. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze źródła stresu pracowników w górnictwie, jak również metody przeciwdziałania temu problemowi. Chcąc zapobiegać wypadkom przy pracy, zwiększyć motywację do bezpiecznej pracy oraz partycypację pracowników w systemie bezpieczeństwa pracy rozszerzono działania, podejmowane w Zakładach Górniczych Lubin, o wdrożenie programu redukcji stresu. Współautorem programu była Dr Dorota Molek-Winiarska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Po przedstawieniu przebiegu 7 etapów programu zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia programu, jakimi były I MIEJSCE w ogólnoeuropejskiej kampanii „STRES W PRACY? NIE, DZIĘKUJĘ!”, na szczeblu krajowym w kategorii „Organizacja zatrudniająca powyżej 100 pracowników oraz WYRÓŻNIENIE w „Ogólnopolskim Konkursie POPRAWY WARUNKÓW PRACY” organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zarządzanie stresem jest istotnym elementem Programu poprawy bezpieczeństwa pracy
w KGHM Polska Miedź S.A.
(prezentacja w załączeniu).

Po wygłoszonej prezentacji prelegenci odpowiadali na dodatkowe pytania dot. programu redukcji stresu.

IMG_20160623_160614

 

 

 

 

 

 

IMG_20160623_122414

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160623_122453

 

Omówiono także Konferencję BHP Euromines zorganizowaną w dniach 20-21 kwietnia 2016 w Luksemburgu. Grupa docelowa, do której skierowana była konferencja to przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciele ministerstw państw członkowskich.

Jeśli chodzi o treść merytoryczną w pierwszym dniu konferencji postanowiono skupić się na kulturze bezpieczeństwa (systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, dobre praktyki, polityki „zero wypadków”, nowe technologie na rzecz poprawy bezpieczeństwa etc.). Drugi dzień konferencji był poświęcony szczegółowym zagadnieniom dotyczącym ochrony zdrowia pracowników.
Prezentacje zostały przedstawione przez przedstawicieli firm: KGHM, Boliden, LKAB, Lundinminming, Imerys, RHI, Atlas Copco Machinery, Caterpillar. Przedstawiciele KGHM oraz ZPPM (P. Andrzej Niechwiej oraz P. Rafał Szkop) przedstawili prezentację nt. skonsolidowanej polityki bezpieczeństwa pracy w polskim przemyśle miedziowym, przy współpracy z działem BHP (P. Dariusz Teodorski).

Następnie przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące obecnie trwających prac legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej:

Respirabilna krzemionka krystaliczna
Według Komisji Europejskiej respirabilna krzemionka krystaliczna stanowi zagrożenie, które należy uwzględnić w dyrektywie w sprawie czynników rakotwórczych. To stanowić może ryzyko dla całej branży. IMA-Europe i Euromines planują spotkanie z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia, aby zablokować ten proces. Projekt opinii prawnej został przesłany do Komisji Europejskiej.
Polski przemysł wydobywczy wypełnia zobowiązania przyjęte w Europejskiej Umowie dot. Przeciwdziałania Skutkom Oddziaływania Krzemionki Krystalicznej (NEPSI).
Związek Pracodawców Polska Miedź i KGHM Polska Miedź S.A od 2012 roku każdorazowo biorą udział w procesie raportowania, podobne działanie zrealizowane zostało w 2016 roku.

Aktualizacja Dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych oraz mutagennych
Emisja spalin z silników diesla
Aktualnie na bieżąco analizowane i monitorowane są skutki występowania cząstek spalin silników Diesla w środowisku pracy. Normy emisji maszyn używanych w KGHM są zgodne z obowiązujących prawodawstwem.
Sprawa ta jest monitorowana pod kątem określenia konsekwencji projektowanych rozwiązań prawnych dla przemysłu miedziowego.

Dyrektywa w sprawie oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Skutecznie wdrożona do polskiego systemu prawnego oraz procesu produkcji KGHM, podczas prac nad ostateczną treścią dyrektywy wypracowano okres przejściowy dla jej ostatecznego przyjęcia oraz dostosowania do przyjętego w KGHM Systemu Ewidencji Materiałów Wybuchowych. Dostarczane do KGHM materiały wybuchowe są oznaczone i prowadzony jest rejestr ich oznaczeń poprzez elektroniczny system wykorzystujący oznaczenia w postaci kodu do optycznego odczytu.

Związek Pracodawców Polska Miedź w Sektorowym Komitecie Dialogu Społecznego

Związek Pracodawców Polska Miedź od wielu lat działa na rzecz przemysłu wydobywczego ze względu na jego obecośc w naszym regionie. Forum Przemysłu Wydobywczego oraz członkowstwo w Euromines- Europejskiem Stowarzyszeniu Przemysłu Wydobywczego stawarza nam możliwości wyrażania opinii na temat tworzonych aktów prawnych oraz pozwala na wymianę doświadczeń między pracodawcami w Polsce i Europie. Przemysł wydobywczy zajmuje kluczowe miejsce w gospodarkach wielu spośród 25 krajów Unii Europejskiej. W roku 2000 Komisja Europejska wydała Komunikat określający politykę Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym, ograniczenia negatywnych skutków jego obecności oraz połączenia ochrony środowiska z utrzymaniem konkurencyjności tego przemysłu. Sektorowy Komitet Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego powstał 3 czerwca 2002 roku, a uczestniczący w nim partnerzy społeczni podpisali wspólną deklarację w sprawie aspektów społecznych i wspieraniu rozwoju węgla kamiennego w Europie. Uczestnikami posiedzeń Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego są następujące organizacje Pracodawców: Association des Producteurs Europeens de Potasie, EMCEF-European Mine, Chemical and Energy Workers Federation, EURACOAL-European Association for Coal and Lignite, Euromines-European Association of Mining Industries , IMA-Europe-The European Industrial Minerals Association. Komitet ten jest jednym z najaktywniejszych i wspólnie z partnerami społecznymi wypracowuje stanowiska w następujących dziedzinach: energetyki, BHP, ochrona środowiska i sprawy społeczne. Obecność przedstawiciela pracodawców polskich w osobie Beaty Staszków, Zastępcy Dyrektora Biura ZPPM pozwoli na opiniowanie aktów prawnych istotnych dla rozwoju przemysłu wydobywczgo bedących w trakcie uchwalania w Komisji Europejskiej. Głos pracodawców z Polski pozwoli na tworzenie prawa bardziej przyjaznego przedsiębiorcom na poziomie europejskim i krajowym.

Związek Pracodawców Polska Miedź w Euromines

Związek Pracodawców Polska Miedź jest członkiem Euromines- organizacji zarzeszającej firmy wydobywcze i organizacje działające na rzecz przemysłu wydobywczego. Nasze członkostwo w tej organizacji jest pokłosiem naszej współpracy na rzecz reprezentowania interesów polskiego przemysłu  wydobywczego na forum europejskim. Przedstawiciele ZPPM są obecni w dwóch Komitetach Euromines: Komitecie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego dla Przemysłu Wydobywczego.

Międzynarodowa Konferencja

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów. Konferencja odbywa się w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE. Została objęta patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Ministra Gospodarki, a także Ministra Środowiska. Jej obrady będą miały miejsce we Wrocławiu, w dniach 20-22 października 2011 roku. Organizatorami spotkania są: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego EUROMINES oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Kontekst spotkania, jego tematyka mają szczególne znaczenie dla rozwoju Naszego kraju, a także wzrostu gospodarczego i promocji regionów.

Czytaj dalej