Projekt rozporządzenia MR zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Opracowanie projektu nowelizacji ww. rozporządzenia podyktowane zostało potrzebą uwzględnienia, zgodnej z prawem unijnym, aktualnej klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych mającej na celu uzyskanie europejskich…

Inicjatywa UE dotycząca zrównoważonych produktów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (m.in. dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana z działaniami dotyczącymi śladu środowiskowego produktów/organizacji. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 listopada 2020 r. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru produktów…

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Projektowana ustawa dokonuje wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1160 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu – kogeneracja

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu dotyczące kogeneracji. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektów zmian, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 września 2020 roku na…