Finansowe wskaźniki referencyjne (stopy procentowe, kursy giełdowe, kursy walutowe itp.) – przegląd przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów UE dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych (m.in. Regulation (EU) 2016/1011 (the Benchmark Regulation / BMR))  Jest to III etap legislacyjny wniosku dotyczącego rozporządzenia, poprzedzający ostateczne przyjęcie dokumentu przez Komisję Europejską. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 października 2020 r. Celem wniosku jest aktualizacja przepisów dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych na…

Projekt rozporządzenia MC w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Projektowane rozporządzenie określa warunki, tryb oraz beneficjentów wsparcia na działania polegające na: budowie lub przebudowie sieci szerokopasmowych, wykonywaniu przyłączy telekomunikacyjnych, opracowywaniu gminnych planów rozwoju sieci szerokopasmowych, zakupach usług telekomunikacyjnych i urządzeń…

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia obejmuje zakres informacji gromadzonych…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń przygotowanych przez MI

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń przygotowanych przez Ministra Infrastruktury dotyczące znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektów zmian, także w formie elektronicznej (edytowalnej),…