Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego…

Projekt rozporządzenia MI w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych…

Projekt rozporządzenia MK zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Rozporządzenie to zmienia zasadniczo wymagania i zasady organizacji bezpieczeństwa i higieny wszystkich prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych przez nałożenie szeregu obowiązków, w tym m.in. obowiązku opracowania regulacji wewnętrznych, jak instrukcja organizacji…

Projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na pracodawców zatrudniających pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników biologicznych. Projekt rozporządzenia zmieniając rozporządzenie Ministra Zdrowia z…

Waloryzacja ciepła odpadowego – podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle przetwórczym

Waloryzacja ciepła odpadowego – podnoszenie efektywności energetycznej w przemyśle przetwórczym – CORDIS Results Pack Niniejsza broszura CORDIS Results Pack koncentruje się na innowacyjnych wynikach uzyskanych w ramach projektów finansowanych z programu Horyzont 2020, skupiających się na ponownym wykorzystaniu ciepła odpadowego z procesów przemysłowych. Czyste technologie opracowane w ramach projektów finansowanych ze środków programu Horyzont 2020…