Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie wypłaty odszkodowań oraz udzielania dotacji celowych i pożyczek ze środków Funduszu Reprywatyzacji…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Rozwiązania zawarte…

Projekt ustawy o czasie pracy maszynistów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o czasie pracy maszynistów. Celem projektowanej ustawy o czasie pracy maszynistów jest uregulowanie, w odrębnym akcie prawnym, jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, a także obowiązków pracodawców       i podmiotów korzystających z pracy lub usług maszynistów w celu eliminowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego wynikających z…

Badanie dotyczące unijnego wykazu surowców krytycznych (2020). Raport końcowy.

Badanie dotyczące unijnego wykazu surowców krytycznych (2020). Raport końcowy – Study on the EU’s list of critical raw materials (2020). Executive summary Dokument został przygotowany przez Komisję Europejską. W 2008 r. Komisja Europejska rozpoczęła Inicjatywę na rzecz surowców. Jednym z priorytetowych działań w ramach Inicjatywy na rzecz surowców było utworzenie wykazu surowców krytycznych na poziomie…