VAT – nowe uprawnienia wykonawcze Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące stosowania unijnych przepisów dotyczących VAT (m.in. DYREKTYWA 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzenie 182/2011 w sprawie tzw. komitologii). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 października 2020 r. Unijny Komitet ds. VAT – składający się z przedstawicieli organów krajowych i Komisji – ma na…

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Celem projektowanej ustawy jest realizacja części postulatów podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, jak również zmiana lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie spotykało się z trudnościami i różnym stosowaniem w praktyce. Projekt jest również odpowiedzią…

Projekt rozporządzenia RM w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 394 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.…

Projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo…