Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Kilmatu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Projekt jest przygotowany jako element systemu prawa w Polsce w odpowiedzi na konieczność:

 1. wykonania obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa Unii Europejskiej:
  • konieczność dostosowania zasad funkcjonowania rynku bilansującego (dalej: „RB”) do przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017 r. Nr 312, str. 6) (dalej: „EB GL”) i Planu Wdrażania (dokument opracowany przez Ministerstwo Klimatu na podstawie art. 20 rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54 dalej „rozporządzenie rynkowe”), wersja z dnia 14 maja 2020 r.);
  • zapewnienie skuteczności niektórych przepisów rozporządzenia rynkowego;
  • wykonanie zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej nr SA.46100 z 7 lutego 2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy (dalej: „decyzja rynku mocy”)
 2. rozszerzenia rynkowych mechanizmów na kolejne podmioty działające w sektorze energii elektrycznej (odbiorcy, mniejsi wytwórcy, zwłaszcza wykorzystujący OZE), zwiększenie możliwości udziału w świadczeniu usług na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337300
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektu w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 7 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin zgłaszania uwag wynika z potrzeby jak najszybszego opublikowania ww. aktu prawnego.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”:

 • możliwości utworzenia grupy taryfowej dla odbiorców przyłączonych do sieci, którzy wykorzystują energię elektryczną wyłącznie na potrzeby funkcjonowania ogólnodostępnej stacji ładowania i świadczenia na niej usług ładowania zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • mechanizmu uwzględniania w ramach tzw. salda konta regulacyjnego w taryfach operatorów systemów elektroenergetycznych różnic w osiąganych faktycznie przychodach tych operatorów w stosunku do planowanych przychodów wynikających z zatwierdzanych dla tych lat taryf, które to różnice nie zależą od operatorów i są przede wszystkim wynikiem odchyleń nośników opłat takich jak np. wolumen dostaw energii elektrycznej czy poziom mocy umownej, na podstawie których kalkulowane są stawki opłat,
 • możliwości otrzymywania przez odbiorców końcowych faktur za energię elektryczną w formie elektronicznej oraz możliwości otrzymywania tą drogą informacji o rozliczeniach za dostarczoną energię.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337303
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektu, również w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.