Biała Księga Rozwoju Przemysłu – II etap prac nad Nową Polityką Przemysłową Polski

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii opublikowało Białą Księgę Rozwoju Przemysłu w ramach kolejnego etapu prac nad nową Polityką Przemysłową Polski, jednego z najważniejszych projektów rozwojowych dla polskiej gospodarki.

Najważniejsze wnioski:

Biała Księga Rozwoju Przemysłu – 7 kluczowych barier

W Białej Księdze Rozwoju Przemysłu przedsiębiorcy przedstawili bariery o charakterze horyzontalnym oraz branżowym, a także propozycje ich zniwelowania.

Zebrane w dokumencie propozycje posłużą do opracowania koncepcji interwencji i działań w nowej Polityce Przemysłowej. Będą także podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych oraz przyczynią się do stworzenia katalogu instrumentów wsparcia adresowanych dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Zakończenie prac nad projektem Polityki Przemysłowej przewidujemy w  II kwartale 2021 r.

Z  przeprowadzonej analizy opartej na wskazaniach przedsiębiorców wynika, że wyzwaniami w zakresie rozwoju przemysłu pozostają:

  • system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu,
  • deficyt kadr,
  • trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R,
  • problemy związane z regulacjami środowiskowymi w tym z gospodarowaniem odpadami,
  • wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa,
  • przepisy prawa pracy,
  • koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii.

Wyspecjalizowana kadra podstawą rozwoju przemysłu

Analiza konsultacji w sprawie Białej Księgi wykazała, że największą obecnie zdefiniowaną barierą w poprawie sytuacji polskiego przemysł jest dostęp do pracowników, dostosowanie kompetencji pracowników do zmieniających się potrzeb przemysłu, w tym w zakresie nowych pojawiających się zawodów.

Aby temu przeciwdziałać, przedsiębiorcy zgłosili w dokumencie postulaty stworzenia instrumentów, które będą ich wspierać w zmianie kompetencji pracowników, zamawianiu efektów kształcenia oraz współpracy przemysłu ze szkołami i uczelniami, celem dostosowania profilu kompetencyjnego absolwenta do potrzeb poszczególnych branż.

Finansowanie działalności innowacyjnej

Kolejną zgłoszoną barierą jest kwestia rozszerzenia możliwości uzyskiwania finansowania w formie grantów i nisko oprocentowanych/umarzalnych środków zwrotnych, w tym wspierających działalność inwestycyjną i B+R. Przedsiębiorcy wielokrotnie odnosili się również do problemów z uzyskaniem preferencyjnego finansowania dla firm spoza sektora MSP.

Proste prawo, nieskomplikowane procedury, stabilne warunki prowadzenia działalności

Dużym wyzwaniem, z jakim mierzą się polskie firmy, są kwestie spełnienia wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz związane z nadmiernymi obciążeniami regulacyjnymi i obowiązkami dot. gospodarki odpadami.  Przedsiębiorcy zgłosili także problem rosnących  kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście wzrastających cen energii.

Inną zdiagnozowaną barierą są długie i skomplikowane procedury administracyjne duża zmienność i niejasność prawa, wpływająca negatywnie na stabilność prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejne potrzeby firm dotyczyły zmiany Kodeksu Pracy oraz zmian w zakresie zatrudniania obcokrajowców.

Więcej informacji o nowej Polityce Przemysłowej Polski znajduje się na dedykowanej stronie.

Zakończenie prac nad projektem Polityki Przemysłowej przewidziane w II kwartale 2021. W załączeniu znajduje się Biała Księga Rozwoju Przemysłu, Uprzejmie proszę o przesłanie uwag oraz komentarzy do dokumentu, również w wersji edytowalnej, do dnia 31 marca 2021 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Państwa propozycje i uwagi zostaną zebrane przez Biuro Związku oraz skierowane do Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii.

 
Źródło: Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii