Biała Księga w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi

Rząd RP przygotowuje stanowisko dotyczące Białej Księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi – COM(2020) 253, jako element procesu konsultacji dokumentu.
Link do projektu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0253&from=EN
Subsydia zagraniczne, do których odnosi się „Biała Księga” to wsparcie finansowe przyznawane przez rządy lub organy publiczne państw spoza Unii Europejskiej indywidualnym firmom, branżom lub grupom przedsiębiorstw albo branż, mającym siedzibę lub działającym na terenie UE. Wsparcie to może mieć różnoraką postać, m.in. zastrzyków kapitałowych, dotacji, pożyczek, gwarancji pożyczkowych, zachęt podatkowych. Część z nich może powodować zakłócenia na Jednolitym Rynku, odbierając firmom możliwość konkurowania na równych warunkach.
Komisja Europejska identyfikuje występujące na Jednolitym Rynku zakłócenia spowodowane zagranicznymi subsydiami. Należą do nich:

  • osłabienie równych warunków działania dla firm,
  • ułatwianie nabywania przedsiębiorstw z UE,
  • zakłócenia w uczciwym dostępie do zamówień publicznych, unijnego finansowania.

Aby wypełnić luki w unijnym prawie i zapewnić równe warunki dla wszystkich firm, Komisja Europejska przedstawia różne scenariusze rozwiązań, zachęcając do szerokiej debaty.
Konsultacje trwają do 23 września 2020 r.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl w terminie do 7 sierpnia 2020 r. (stanowisko Rządu).
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies
Źródło: Komisja Europejska