Kto może być mediatorem Centrum Mediacji przy ZPPM?

Mediatorem wpisanym na listę mediatorów Centrum Mediacji może być osoba: a/ posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, b/ posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu mediatora w wymiarze 40 godzin, zgodnego ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę…

Jakie są koszty mediacji?

Zasady określania kosztów mediacji w Centrum Mediacji przy ZPPM Na koszty mediacji składają się: a/ opłata inicjująca mediację – 100 zł; b/ opłata mediacyjna   Opłata mediacyjna w sprawach majątkowych wynosi po 1,5 % wartości przedmiotu sporu od każdej ze stron. Minimalna wysokość opłaty mediacyjnej w odniesieniu do spraw majątkowych wynosi po 300 zł od…

Jakie skutki prawne wywołuje zawarcie ugody w mediacji ?

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu. Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Sąd nie zatwierdzi ugody, jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza…