CORDIS results pack Innowacje w dziedzinie wody

CORDIS results pack Innowacje w dziedzinie wody (Najnowsze wydanie) – CORDIS results pack on water innovation (Latest edition)

Woda jest podstawą wszelkiego życia, a jej bogactwo stanowi kluczowy składnik zdrowego środowiska. Ze względu na zmiany klimatyczne, które zagrażają bezpieczeństwu zasobów wodnych na całym świecie, utrzymanie stabilnych dostaw wody, niezbędnej zarówno do spożycia przez ludzi, jak i dla ekosystemu jako całości, jest poważnym problemem, stąd konieczne jest opracowanie i szybkie wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Niniejsza broszura CORDIS Results Pack skupia się na 10 projektach finansowanych przez UE, których uczestnicy podjęli się tego zadania. Woda jest niezbędna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom oraz stanowi niezwykle ważny zasób dla gospodarki. Odgrywa również zasadniczą rolę w cyklu regulacji klimatu. Jednak wraz z zagrożeniem związanym z coraz gorętszymi i suchszymi porami letnimi wynikającymi ze zmian klimatycznych realne stają się obawy co do tego, na ile stabilne są źródła wody i jak łatwe jest ich uzupełnienie. Niedobór wody stanowi problem w niektórych regionach, natomiast zmiany klimatyczne mogą również prowadzić do występowania powodzi, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla obszarów miejskich i wiejskich. Instytucje europejskie są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłego zaopatrzenia Europy w wodę. Jest to prawdziwie ponadnarodowe wyzwanie, któremu nie jest w stanie sprostać żadne pojedyncze państwo. W związku z tym konieczne staje się podjęcie skoordynowanych wysiłków w celu zagwarantowania skutecznej ochrony źródeł wody w UE. Z legislacyjnego punktu widzenia kluczowym elementem unijnej polityki ochrony wód jest ramowa dyrektywa wodna UE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do ochrony i poprawy stanu zasobów słodkiej wody w celu osiągnięcia dobrego stanu wód na terenie Unii Europejskiej. Jej zakres obejmuje nie tylko jeziora, rzeki i wody gruntowe, ale także wody przejściowe i przybrzeżne. Głównymi narzędziami do wdrażania dyrektywy są plany gospodarowania wodami w dorzeczu oraz programy środków, przygotowywane w sześcioletnich cyklach. W 2019 roku zakończono przegląd prawodawstwa UE dotyczącego wody, któremu poddano dyrektywę ramową wodną i powiązane z nią dyrektywy, dyrektywę powodziową oraz dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Badania naukowe i innowacje wspierają wdrażanie dyrektyw.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Komisja Europejska)