Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego – konsultacje UE dotyczące zaleceń NDS dla azbestu

Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) agenda Unii Europejskiej, pracują nad zmianą dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego na poziomie Unii (OEL=NDS) określone w Dyrektywie w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (2009/148/WE).

Europejski NDS wynosi obecnie 0,1 wł/cm3 (0.1 fibre/cm3). Azbest znajduje zastosowanie w ponad 3000 technologii (głównie budownictwo, energetyka, transport, przemysł chemiczny, hutnictwo, metalurgia i przemysł ceramiczny). Azbest jest minerałem naturalnie występującym w niektórych glebach i podłożu skalnym, więc naturalnie występujący azbest może prowadzić do narażenia m.in. podczas działalności wydobywczej.

Unia Europejska przygotowała kwestionariusz dla przedsiębiorstw, który ma na celu zbadanie konsekwencji obniżenia obecnej NDS odpowiednio o 10 lub 100 razy. Na zlecenie Komisji Europejskiej (Delegatura ds. Zatrudnienia, Spraw społecznych i Włączenia Społecznego) konsorcjum firm, w którego skład wchodzą: RPA Risk & Policy Analysts (Wielka Brytania), FoBiG Forschungs – und Beratungsinstitut Gefahrstoffe (Niemcy), COWI (Dania) oraz EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (Polska) realizuje badanie w celu ustalenia Dopuszczalnego Poziomu Narażenia Zawodowego (Occupational Exposure Limit values – OELVs) dla szeregu substancji szkodliwych. Celem tego kwestionariusza jest zebranie danych i informacji, które będą stanowić podstawę oceny. Kwestionariusz jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw, w których może mieć miejsce narażenie pracowników na kontakt z azbestem. Wszystkie odpowiedzi w tym kwestionariuszu będą traktowane jako ściśle poufne.

Kwestionariusz w języku polskim jest dostępny pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/76c83e4f-9269-3e32-6fe7-fa146431f5b0 (należy zmienić pole dot. języka po prawej stronie).

Termin wypełnienia kwestionariusza upływa 26 marca 2021 r.
 

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) prowadzi równolegle konsultacje raportu naukowego do rozpatrzenia przez Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC). Raport ten stanowi załącznik do opinii RAC i wraz z informacjami przekazanymi podczas konsultacji stanowi podstawę dyskusji plenarnych RAC. Konsultacje te mają na celu umożliwienie zainteresowanym stronom skomentowania raportu i wsparcie RAC w przyjęciu opinii na temat dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w kontekście zmiany dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów.

W załączeniu znajduje się raport naukowy do oceny wartości dopuszczalnych dla azbestu na stanowisku pracy.

Przekazane informacje mogą być jawne lub poufne. Jeśli informacje są poufne, trzeba podać uzasadnienie.

Link do informacji: https://echa.europa.eu/pl/oels-pc-on-oel-recommendation/-/substance-rev/27203/term

Konsultacje zakończą się 1 kwietnia 2021 r. o godz. 23:59 czasu helsińskiego.