Dostosowanie dużych projektów infrastrukturalnych do zmian klimatu – Raport krajowy dla Polski

Dostosowanie dużych projektów infrastrukturalnych do zmian klimatu – Raport krajowy dla Polski (Climate change adaptation of major infrastructure projects – Country report for Poland)

Niniejszy raport dla Polski koncentruje się na adaptacji do zmian klimatycznych projektów infrastrukturalnych wspierających wymóg przeprowadzania oceny podatności na zmiany klimatyczne i oceny ryzyka poprzez przedstawienie: – Ramy prawne, polityczne i instytucjonalne: Schemat polityki krajowej i regionalnej oraz ram prawnych, jak również struktura organizacyjna stworzona w celu działania na rzecz przystosowania do zmian klimatu; – Zasoby: Oferowanie najważniejszych zasobów wspierających realizację analizy wrażliwości na zmiany klimatyczne i oceny ryzyka dla projektów infrastrukturalnych. W tej cześć raportu dostępne źródła danych, metodologii, narzędzi, wytycznych, standardów projektowych, ram systemowych i zdolności instytucjonalnych są wymienione i analizowane ; – Przegląd sektorów: Określenie podejścia oraz głównych mocnych i słabych stron każdego z następujących sektorów: transport, łącza szerokopasmowe, rozwój obszarów miejskich, energia, woda i odpady; oraz – Studia przypadków: Obecne praktyki w zakresie adaptacji i odporności projektów infrastrukturalnych.
Dokument został przygotowany dla Komisji Europejskiej. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu z roku 2013 obejmuje działania mające na celu zwiększenie odporności infrastruktury oraz wprowadzenie działań dotyczących dostosowania do zmian klimatu w główny nurt europejskiej polityki regionalnej i polityki spójności.

Zgodnie art. 8 Rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy (CPR) z 2013 r., łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zapobieganie zagrożeniom, powinno zostać wzięte pod uwagę w przypadku inwestycji dokonywanych przy wsparciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Rozporządzenie uwzględnia kwestie związane ze zmianą klimatu w przygotowaniu i zatwierdzeniu dużych projektów lub innych projektów finansowanych z funduszy EFSI poprzez wymóg przeprowadzania oceny wrażliwości na zmianę klimatu i oceny ryzyka.
W koordynacji z funduszami EFSI, komplementarny do nich fundusz LIFE dodatkowo pomaga w realizacji celów związanych z przystosowaniem do zmian klimatycznych. Analizy dotyczące zmian klimatycznych (takie jak podatność na zagrożenia i oceny ryzyka) są również sporadycznie podejmowane w przypadku projektów infrastrukturalnych finansowanych ze źródeł innych niż funduszami UE.
 
Więcej informacji pod linkiem..

Źródło: EY, ARCADIS, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej