Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (RED II – promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Energii zwraca się z prośbą o przekazywanie zidentyfikowanych przez Państwa wątpliwości interpretacyjnych postanowień:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (RED II – promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).


Państwa członkowskie UE mają do 30 czerwca 2021 roku czas na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych i wykonawczych niezbędnych do wykonania postanowień przedmiotowej Dyrektywy.
Jednakże zgłoszenie ewentualnych wątpliwości może skłonić Komisję Europejską do przygotowania dokumentu, który ułatwi implementację dyrektywy do porządków krajowych.
Resort energii opracował formularz, za pośrednictwem którego możecie Państwo składać uwagi.
Tekst przedmiotowej dyrektywy dostępny jest pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
Proszę o przesyłanie ich w terminie do 6 września 2019 roku na adres e-mail: Roksana.Szymalska@me.gov.pl
Proszę również o przekazywanie uwag do naszej wiadomości na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl