Emisje przemysłowe – aktualizacja przepisów UE – II faza konsultacji

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych (Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE) – II faza konsultacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 23 marca 2021 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii społeczeństwa i zainteresowanych stron na temat ewentualnych środków, które należy uwzględnić przy zmianie dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Podczas oceny tego aktu prawnego zidentyfikowano kilka szerokich obszarów, w których można poprawić funkcjonowanie ogólnych ram prawnych dotyczących emisji przemysłowych, aby skuteczniej przyczyniały się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Komisja Europejska zachęca opinię publiczną i bardziej wyspecjalizowane zainteresowane strony do wyrażenia opinii na temat różnych przedstawionych możliwości ulepszeń pod kątem poprawy wdrażania przepisów pod względem technicznym, badania synergii z powiązanymi przepisami dotyczącymi powietrza, gleby, odpadów, gospodarki wodnej i dekarbonizacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Inicjatywa ma zaktualizować unijne przepisy dotyczące emisji przemysłowych, a w szerszej perspektywie przyczynić się do poprawy jakości środowiska w UE. Zgodnie z założeniami przemysł powinien stosować technologie, które tworzą bardziej zrównoważoną gospodarkę w UE oraz czystsze środowisko, które przyczynia się do poprawy zdrowia ludzi. Inicjatywa wspiera zatem dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jak również cele polityki UE w dziedzinie energii, klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym (ograniczenie zużycia zasobów i wytwarzania odpadów oraz zachęcanie do wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska