Finansowanie czystych technologii – proponowane zmiany w procedurze składania wniosków o finansowanie z funduszu innowacyjnego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące finansowanie innowacyjnych projektów z zakresu technologii niskoemisyjnych: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 14 kwietnia 2021 r.

Unijny fundusz innowacyjny zapewnia finansowanie innowacyjnych projektów z zakresu technologii niskoemisyjnych. Przepisy dotyczące funduszu (rozporządzenie (UE) 2019/856) przewidują dwuetapową procedurę składania wniosków w przypadku dużych projektów.
Aby zapewnić szybsze wsparcie innowacyjnych projektów oraz mając na względzie bardzo dużą liczbą zgłoszeń w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków, celem niniejszej inicjatywy jest zmiana przepisów w taki sposób, aby zapewnić Komisji elastyczność w organizowaniu procedury składania wniosków w jednym lub dwóch etapach.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się projekt zmiany rozporządzenia delegowanego.
Źródło: Komisja Europejska