Informacja o projektach rozporządzeń Ministra Zdrowia

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życia, do ogłoszenia w oficjalnym publikatorze zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Projekt powstał w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia szpitalnego pacjentów chorych na COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji, w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów. Zaproponowano wyłączenie stosowania standardu anestezjologicznego określonego w zmienianym rozporządzeniu wobec podmiotów leczniczych, któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 oraz art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) wydali polecenia dotyczące zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zakażonym wirusem SARS-COV-2 (szpital III poziomu), przez okres obowiązywania tego polecenia. Jednocześnie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa świadczeniobiorców

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339052

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach stanowi wykonanie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia, zawartego w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.). Projektowana zmiana ma na celu umożliwienie pobytu w jednym pokoju więcej niż jednego pacjenta w izolatorium z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. co zwiększy liczbę dostępnych miejsc w izolatoriach, co pozwoli optymalne wykorzystanie obiektów przeznaczonych na izolatoria oraz rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do kierowania do izolatorium o lekarzy udzielających  świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, co pozwoli na szybkie kierowanie pacjentów podejrzanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339053