Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw po pierwszym roku jej obowiązywania;

W załączeniu przesyłam projekt:

  • Informacji o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw po pierwszym roku jej obowiązywania;

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 23 maja 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl