Informacja z XIV posiedzenia Rady Forum Przemysłu Wydobywczego

W dniu 11 marca 2015 roku na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, w godzinach 14.30 – 15.30 odbyło się kolejne, czternaste posiedzenie Rady FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO.

W trakcie posiedzenia wybrany został nowy Przewodniczący Rady FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO.


Przez aklamacje Przewodniczącym Rady został Pan Herbert Wirth – Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź.
Wybory Wiceprzewodniczących Rady przełożone zostały na kolejne posiedzenia Rady FORUM.

W obradach udział wzięli:
1. Katowicki Holding Węglowy S.A. – pan Sławomir Szwajda i Konrad Kokowski
2. Polski Związek Producentów Kruszyw – pan Aleksander Kabziński,
3. Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego – pan Grzegorz Krechowiecki,
4. Związek Pracodawców Polska Miedź – pan Paweł Markowski, pan Andrzej Niechwiej, pan Andrzej Katulski, pan Michał Kuszyk, pan Bogusław Graboń, pan Rafał Szkop oraz pan Tomasz Kuydowicz,
5. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego – pan Stanisław Żuk i pan Jacek Szczepiński.

Program posiedzenia przedstawiał się następująco:
I. Zagadnienia organizacyjne:
Wybory Prezydium Rady FORUM (Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady)
II. Zagadnienia merytoryczne:
1. Plan działań FORUM w roku 2015.
2. Raport prof. Jerzego Hausnera „Polityka surowcowa – to czego nie ma a jest bardzo potrzebne” – dyskusja.
3. Biała księga ochrony złóż kopalin – stanowiącą inicjatywę dr inż. Sławomira Brodzińskiego – Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska – działania FORUM w tym obszarze.
4. Plan działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych – dokument przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki – działania FORUM w tym obszarze.
III. Okrągły stół
(dyskusja uczestników obrad)

Ad.1.
W trakcie posiedzenia Sygnatariusze Porozumienia uzgodnili wstępnie plan działania FORUM na rok 2015. Program poszerzony został o kwestie związane ze zmianami Prawa geologicznego i górniczego w zakresie blokowania udostępniania złóż surowcowych przez gminne władze samorządowe. Problem dotyczy również świadomego uchylania się poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego od ujmowania udokumentowanych złóż kopalin w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Ad.2.
Przedstawiciele Sygnatariuszy obecni na spotkaniu omówili również opublikowany raport zespołu prof. Jerzego Hausnera „Polityka surowcowa – to czego nie ma a jest bardzo potrzebne”. Sygnatariusze uznali, że dokument porusza bardzo ważne kwestie, które winny stać się punktem wyjścia do dalszych działań, prowadzonych również w ramach FORUM.
Ad.3.
Uczestnicy spotkania uznali inicjatywę pana Sławomira Brodzińskiego – Głównego Geologa Kraju za krok w dobrym kierunku. Niepokoi ich ogólnikowość przekazywanych informacji oraz brak zapowiedzi konkretnych działań natury legislacyjnej, zmierzających do wprowadzenia faktycznej ochrony złóż.
Ad.4.
Sygnatariusze posiedzenia uznali za konieczne monitorowanie postępu prac nad „Planem działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych” oraz uczestniczeniem w pracach grupy ekspertów, zajmujących się tą tematyką.