Inicjatywa UE dotycząca zrównoważonych produktów – II faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (m.in. dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana z działaniami dotyczącymi śladu środowiskowego produktów/organizacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 9 czerwca 2020 r.

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek UE. W ramach tej inicjatywy zostanie dokonany przegląd dyrektywy w sprawie ekoprojektu i w razie potrzeby zaproponowane zostaną dodatkowe środki ustawodawcze.

Trwalsze produkty, łatwiej nadające się do ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu oraz bardziej energooszczędne będą dobre dla konsumentów, środowiska i klimatu. Inicjatywa ta podejmie również kwestię obecności szkodliwych chemikaliów w produktach, m.in w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i sprzęcie ICT, odzieży, meblach, stali, cemencie i chemikaliach.

Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów jest zgodna z celami Zielonego Ładu UE i nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem będzie dostosowanie produktów do neutralnej dla klimatu i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym, ograniczenie ilości odpadów i zapewnienie, by wyniki osiągane przez liderów zrównoważonego rozwoju stawały się stopniowo normą. Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów, jako wniosek ustawodawczy, ma na celu rozszerzenie zakresu dyrektywy w sprawie ekoprojektu poza produkty związane z energią, tak by miała ona zastosowanie do jak najszerszej gamy produktów (w tym, w stosownych przypadkach, usług) i przyczyniała się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, w tym obiegu zamkniętego. W razie potrzeby może to zostać uzupełnione innymi wnioskami ustawodawczymi i innymi (nielegislacyjnymi) działaniami. W ramach tej inicjatywy możliwe również będzie ustanowienie zasad dotyczących zrównoważoności produktów i innych mechanizmów regulujących aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do szerokiej gamy produktów.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji w tym obszarze.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative/public-consultation
Źródło: Komisja Europejska