Komunikat KE “Prognoza Strategiczna 2020” (COM 493 final) – przygotowanie stanowiska Rządu RP

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie komunikatu – Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2020 r. Prognoza Strategiczna – w Kierunku Bardziej Odpornej Europy (COM(2020)493).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 20 listopada 2020 r. Krótki termin został wyznaczony przez Rząd RP. Państwa ewentualne uwagi zostaną wykorzystane w trakcie prac nad Stanowiskiem Rządu RP wobec prognozy strategicznej.

W tym pierwszym rocznym sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej pt. „W kierunku bardziej odpornej Europy” przedstawiono strategię Komisji mającą na celu włączenie prognoz strategicznych do procesu kształtowania polityki UE. Przedstawiono w nim pierwsze wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z COVID-19, zaprezentowano odporność jako nowy wyznacznik w kształtowaniu polityki UE oraz omówiono rolę prognoz strategicznych we wzmacnianiu odporności UE i jej państw członkowskich. W sprawozdaniu przeanalizowano odporność w czterech powiązanych ze sobą wymiarach – społeczno-gospodarczym, geopolitycznym, ekologicznym i cyfrowym – i wyjaśniono jej znaczenie dla osiągnięcia naszych długoterminowych celów strategicznych w kontekście cyfrowej, ekologicznej i sprawiedliwej transformacji.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się komunikat KE.

Źródło: Komisja Europejska