Konsultacje podatkowe: domniemanie oraz należyta staranność w cenach transferowych

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe projektu objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., regulują m.in. kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT.

W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów przygotowano projekt dokumentu ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych; Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.
Link do informacji szczegółowych: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-domniemanie-oraz-nalezyta-starannosc-w-cenach-transferowych/
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej, w terminie do 16 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.