Konsultacje podatkowe – korekty cen transferowych – MF

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych.

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., regulują kwestie związane z dokonywaniem korekty cen transferowych:

  • przepisy art. 11e ustawy o CIT w powiązaniu z art. 12 ust. 3aa i art. 15 ust. 1ab ustawy o CIT oraz przepisy art. 23q ustawy o PIT w powiązaniu z art. 14 ust. 1ca i art. 22 ust. 1ab ustawy o PIT – regulują warunki dokonywania korekty cen transferowych,
  • przepisy art. 12 ust. 3l pkt 2 i art. 15 ust. 4k pkt 2 ustawy o CIT oraz przepisy art. 14 ust. 1o i art. 22 ust. 7e ustawy o PIT – regulują moment ujęcia korekty cen transferowych w księgach podatkowych.

W celu wyjaśnienia wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów przygotowano projekt dokumentu ”OBJAŚNIENIA PODATKOWE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH Nr 2 – KOREKTA CEN TRANSFEROWYCH”.

Link do konsultacji: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-korekty-cen-transferowych/

Uprzejmie prosimy o przekazywanie propozycji opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, także w formie elektronicznej (edytowalnej) konkretnych propozycji zmian, w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.