konsultacje projektu dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK),

Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK)którego opracowanie wynika z obowiązkunałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.
Projekt przedmiotowego dokumentu dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/energia/projekt-krajowego-planu-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030
W skład przedłożonych dokumentów wchodzi projekt KPEiK (Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu) – założenia i cele oraz polityki działania, załącznik 1 obecna sytuacja i prognozy przy obecnych politykach i środkach oraz załącznik nr 2 ocena skutków planowanych polityk i środków.
Opracowane dokumenty, zgodnie z treścią Rozporządzenia PE i Rady ( UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 roku obejmują pięć wymiarów: bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii, efektywność energetyczną, obniżenie emisyjności oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność. Państwo polskie zgodnie z celem unii energetycznej ma zrealizować ambitną politykę UE w dziedzinie klimatu, w tym przede wszystkim zapewnić unijnym konsumentom – w tym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpieczne, zrównoważone, konkurencyjne i niedrogie dostawy energii oraz pobudzić badania naukowe i innowacje przez przyciąganie inwestycji. Zgodnie z zapisem rozporządzenia cel taki można będzie osiągnąć tylko przez skoordynowane działania, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym i nieustawodawczym przyjmowane na szczeblu unijnym, regionalnym, krajowym i lokalnym.
Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie wyżej wymienionych dokumentów oraz przesłanie Państwa uwag do dnia 4 lutego 2019 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl
Na podstawie Państwa opinii do dnia 10 lutego zostanie opracowane stosowne stanowisko Pracodawców RP, które zostanie do Państwa przesłane do ponownego zaopiniowania.
Uwagi prosimy przesyłać  na załączonym formularzu opracowanym przez Ministerstwo Energii.