Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – dokumentacja cen transferowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekty aktów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 10 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony czas konsultacji wynika z faktu, że ww. rozporządzenia powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projektowane rozporządzenie dostosowuje treść rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2479, z późn. zm.) do zmiany ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, polegającej na dodaniu ust. 1a w art. 11q ww. ustawy. Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341058

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projektowane rozporządzenie dostosowuje treść rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2509, z późn. zm.) do zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na dodaniu ust. 1a w art. 23zc ww. ustawy. Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (dalej jako: podmiot rajowy).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341057