Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – egzekucja administracyjna

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 6 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

W projekcie proponuje się podniesienie wysokości kosztów upomnienia do kwoty odpowiadającej wydatkom wierzycieli obowiązków dochodzonych w egzekucji administracyjnej na sporządzenie i doręczenie zobowiązanemu upomnienia. Wysokość ta została oszacowana na kwotę 16 zł.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339752

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadziła nowe regulacje w zakresie ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej. Zmiany regulują szczegółowy tryb wszczęcia i prowadzenia ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej. Ustawa wprowadziła m.in. wymóg wystąpienia, przez wierzyciela, niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym, do organu egzekucyjnego z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej. Umożliwi to ujednolicenie czynności wierzycieli związanych z inicjowaniem ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej, a tym samym zapewni jej prawidłowe wszczęcie i prowadzenie.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339753