Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie gospodarki z funduszy UE

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 3. projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Dnia 13 października 2020 r. Komisja Europejska przedłużyła do dnia 30 czerwca 2021 r. możliwość stosowania środków pomocy państwa, stanowiących podstawę rozwiązań wdrażanych dla pomocy dla gospodarki.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 13 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Podstawa prawna: Prawo UE

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 30 czerwca 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19. Pomoc udzielana będzie ze środków instrumentów inżynierii finansowej 2007-2013, podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz ze środków przeznaczonych na realizację projektów w formie instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340011

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 30 czerwca 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemiiCOVID-19.Pomoc udzielana będzie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340010

3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Wydłużenie okresu stosowania rozporządzenia z dnia 15 lipca 2020 r. pozwoli na udzielanie pomocy w nim przewidzianej do dnia 30 czerwca 2021 r. Tym samym umożliwi to państwom członkowskim, w tym Polsce, wydłużenie okresu stosowania środków prawnych dla zapewnienia dostępności wystarczającej płynności na rynkach, przeciwdziałania szkodom dla przedsiębiorstw oraz zachowania ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po pandemii COVID-19, jak również środków prawnych umożliwiających wsparcie projektów badawczo-rozwojowych związanych z pandemiąCOVID-19 oraz innych istotnych dla jej zwalczania badań nad chorobami wirusowymi.Pomoc udzielana będzie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340012