Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów_należności pieniężne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 14 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Projektowane rozporządzenie określa postępowanie wierzycieli należności pieniężnych związane z podejmowaniem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sposób analogiczny do dotychczasowego rozporządzenia wydanego na podstawie 6 § 2 ustawy, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą zmieniającą. Przyjęto, że rozporządzenie określa czynności wierzycieli zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, tj. czynności informacyjne, doręczanie upomnienia, wystawianie i przekazywanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego, w tym odpisu tytułu wykonawczego w przypadku gdy tytuł wykonawczy zostaje przekazany w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c pkt 2 ustawy. Z kolei czynności wierzyciela podejmowane w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych wydanym na podstawie przepisu upoważniającego w art. 7a § 2 ustawy, tj. przekazanie dalszego tytułu wykonawczego organowi egzekucyjnemu właściwemu do zastosowania środków egzekucyjnych, do których organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne nie jest uprawniony.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338900

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych jest konsekwencją zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „u.p.e.a.” w zakresie:

− egzekucji z rachunku bankowego, która wejdzie w życie z dniem 30 października 2020 r. na mocy art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070, z późn. zm.),

− skargi na czynność egzekucją, o której mowa w art., 5 u.p.e.a., w egzekucji z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, wchodzącej w życie z dniem 30 października 2020 r.,

− kosztów egzekucyjnych, która wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2021 r. na mocy art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 4 lipca  2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.),

− nowego środka egzekucyjnego – egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy oraz zmiany art. 69a § 2 u.p.e.a., która wejdzie w życie z dniem 1 marca  2021 r. na mocy art. 23 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zawierający 21 załączników wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338903/katalog/12726143#12726143