Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – opłata paliwowa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dot. opłaty paliwowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 19 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 37oa ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. …) wprowadziły zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie regulacji dotyczących opłaty paliwowej w celu osiągnięcia pełnej spójności przepisów regulujących opłatę paliwową z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie przewiduje określenie wzoru wniosku o zwrot opłaty paliwowej. Oczekiwanym efektem będzie możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej przewidziany w przepisach ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345508

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

Celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów do regulacji ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268).

Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej.  Oczekiwanym efektem będzie dostosowanie przepisów rozporządzenia do regulacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie terminów, w jakich podmioty obowiązane są złożyć informację o opłacie paliwowej właściwym organom. W pozostałym zakresie wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej nie uległ zmianie.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345558