Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury – transport kolejowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dot. transportu kolejowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. – o transporcie kolejowym

Projekty rozporządzeń wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 20 kwietnia 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI)

Projektowane rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża załącznik I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. Zakres merytoryczny wdrażanych przepisów stanowi powielenie przepisów załącznika I uchylonej dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym dyrektywą Komisji 2014/88/UE z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków (Dz. Urz. UE L 201 z 10.07.2014, str. 9), wdrożonych do polskiego systemu prawnego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Z tego względu zakres merytoryczny projektowanego rozporządzenia nie uległ zmianie w stosunku do dotychczas obowiązujących ww. przepisów wykonawczych, a wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na wyżej wskazane zmiany związane z upoważnieniem ustawowym.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345453

 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie interoperacyjności

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 25ta ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. ….) implementującą filar techniczny IV pakietu kolejowego tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 44, z późn. zm.) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 102, z późn. zm.).

W związku z wprowadzonymi w projektowanej ustawie zmianami konieczne było odpowiednie dostosowanie delegacji ustawowej zawartej w art. 25ta ust. 1 ustawy poprzez uchylenie przepisów dotyczących pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI oraz uzupełnienie delegacji o procedury oceny zgodności podsystemów z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, w tym moduły oceny zgodności oraz wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu sprawdzenia zgodności technicznej między pojazdem kolejowym a siecią kolejową.


Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345452