Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska – odpady komunalne (ścieki, frakcje)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Projekty aktów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych w zakresie oznaczania parametrów jakościowych i warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi, tak aby wyeliminować zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynikające z ich stosowania.

Proponowane rozwiązania (m.in):

  • określenie dopuszczalnej (granicznej) zawartości związków organicznych w komunalnych osadach ściekowych, co ułatwi prowadzenie oceny potwierdzającej spełnienie wymogu stabilizacji;
  • wprowadzenie zobowiązania do wykonania badań każdej partii osadów bezpośrednio przed ich przekazaniem do stosowania na powierzchni ziemi oraz zrezygnowanie z wymogu badania komunalnych osadów ściekowych z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni;
  • wprowadzenie zmian umożliwiających wykorzystanie najnowszych technik badawczych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 16 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340700

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Kwestie dotyczące selektywnego zbierania odpadów reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 oraz z 2018 r. poz. 2482), wydane na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z uwagi na zmianę upoważnienia ustawowego ww. nowelizacją ustawy dotychczasowe rozporządzenie zostało utrzymane w mocy przez 24 miesiące do dnia 6 września 2021 r.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba dostosowania terminologii w obecnie obowiązującym rozporządzeniu przez wydanie nowego rozporządzenia, w którym zmienione zostanie nazewnictwo frakcji odpadów zbieranych selektywnie tj. frakcja „odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” zostanie zastąpiona terminem zgodnym z ww. ustawą tj. „bioodpady”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 9 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340701