Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Klimatu – kogeneracja

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Klimatu dotyczące kogeneracji.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag oraz opinii do projektów zmian, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 23 września 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021 r.

Coroczne określanie wartości referencyjnej jest niezbędne dla rozwoju liczby jednostek kogeneracji wytwarzających energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji w Polsce w celu umożliwienia  poprawy jakości powietrza poprzez wsparcie rozwoju ciepłownictwa systemowego, a także wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej. Informacje dotyczące wartości referencyjnej są ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w aukcyjnym systemie wsparcia, a tym samym na jego realizację. Jednostkami referencyjnymi przyjętymi na potrzeby ustalenia wartości referencyjnych są jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej równej 30 MWe, opalane danym rodzajem paliwa (odrębnie: paliwa gazowe, paliwa stałe, biomasa oraz pozostałe paliwa).

Wartości referencyjne dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji zostały obliczone jako iloczyn wartości referencyjnej dla nowej jednostki kogeneracji opalanej danego rodzaju paliwem oraz współczynników korygujących określonych w art. 15 ust. 6 ustawy. Do określenia wysokości wartości referencyjnych na 2021 r. przyjęto założenia przedstawione w załączniku 1 oraz załączniku 2.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338151

2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021

Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zwanej dalej „ustawą”, nakłada na ministra właściwego do spraw energii obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia,  maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2021 r. Informacje dotyczące wartości premii gwarantowanej, maksymalnej wartość premii kogeneracyjnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej są ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny uzyska wsparcie w ramach wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Rozporządzenie określa następujące wartości dla 2021 r.:
– maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną;
– maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w kolejnym roku kalendarzowym, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– maksymalna moc zainstalowaną elektryczną nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną w danym roku kalendarzowym;
– jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
– maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną;
–  maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa powyżej;
– maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
– jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
– jednostkowa wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla istniejącej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338155
 
Sorry, no attachments exist.