Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju_nadtlenki organiczne – BHP, warunki techniczne oraz warunki użytkowania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 29 października 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

Uchylenie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz. U. poz. 181), i zastąpienie go projektowanym rozporządzeniem ma na celu dostosowanie przepisów do postępu technicznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej (UE). Przyczyni się to do wycofania archaicznych zapisów i zlikwiduje zbędne obciążenia. Projektowane zmiany pozwolą przedsiębiorcom na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, wprowadzając specyficzne, adekwatne do zagrożeń rozwiązania związane odpowiednio z produkcją lub wykorzystywaniem nadtlenków organicznych – dostosowane do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Projektowane przepisy zawierają odniesienia do przepisów zawierających wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej, kart charakterystyk substancji niebezpiecznych, szkoleń pracowników.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338852

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie

Obecnie kwestie dotyczące warunków technicznych oraz warunków użytkowania dla obiektów budowlanych, w których są produkowane, wykorzystywane lub magazynowane nadtlenki organiczne reguluje rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz. U. poz. 181), zwane dalej „rozporządzeniem z 1995 r.” – jego rozwiązania przestały być jednak adekwatne do istniejących rozwiązań organizacyjnych i technicznych, mi.in. w zakresie przedmiotowych warunków technicznych oraz warunków użytkowania. W związku z tym przewiduje się zastąpienie rozporządzenia z 1995 r. nowym rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ­– Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) – jest ono jednocześnie procedowane z niniejszym projektem.

Wydanie nowych przepisów przyczyni się do zwiększenia ich przejrzystości, a zarazem spowoduje zastąpienie archaicznych przepisów w przedmiotowym zakresie oraz zlikwiduje zbędne obciążenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338853