Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Projektowane rozporządzenie jest niezbędne w celu dostosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z późn. zm.) do zmienionego brzmienia art. 136ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonego ustawą z dnia 7 października2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. …). W wyniku tej zmiany pozalimitowe finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „NFZ”,obejmie wszystkie świadczenia udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, co wymaga wyłączenia ogółu takich świadczeń z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 19 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340061

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2
Projektowane rozporządzenie umożliwi lekarzom i felczerom, którzy udzielą świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz lekarzom i felczerom, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz  opieki paliatywnej i hospicyjnej – skierowanie pacjenta  podejrzanego o zakażenie lub zakażonego wirusem SARS-CoV-2 na wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Proponowana regulacja ułatwi dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie, a także przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 13 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340065